Array.GetUpperBound(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera indeks ostatniego elementu określonego wymiaru w tablicy.Gets the index of the last element of the specified dimension in the array.

public:
 int GetUpperBound(int dimension);
public int GetUpperBound (int dimension);
member this.GetUpperBound : int -> int
Public Function GetUpperBound (dimension As Integer) As Integer

Parametry

dimension
Int32

Wymiar liczony od zera tablicy, której górne ograniczenie wymaga ustalenia.A zero-based dimension of the array whose upper bound needs to be determined.

Zwraca

Indeks ostatniego elementu określonego wymiaru w tablicy lub-1, jeśli określony wymiar jest pusty.The index of the last element of the specified dimension in the array, or -1 if the specified dimension is empty.

Wyjątki

dimension jest mniejsza od zera.dimension is less than zero.

—lub—-or- dimension jest równa lub większa niż Rank.dimension is equal to or greater than Rank.

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto metod GetLowerBound i GetUpperBound, aby wyświetlić granice tablicy jednowymiarowej i dwuwymiarowej oraz wyświetlić wartości ich elementów tablicy.The following example uses the GetLowerBound and GetUpperBound methods to display the bounds of a one-dimensional and two-dimensional array and to display the values of their array elements.

using namespace System;

void main() 
{
  // Create a one-dimensional integer array.
  array<int>^ integers = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 };
  // Get the upper and lower bound of the array.
  int upper = integers->GetUpperBound(0);
  int lower = integers->GetLowerBound(0);
  Console::WriteLine("Elements from index {0} to {1}:", lower, upper);
  // Iterate the array.
  for (int ctr = lower; ctr <= upper; ctr++)
   Console::Write("{0}{1}{2}", ctr == lower ? "  " : "", 
                 integers[ctr], 
                 ctr < upper ? ", " : Environment::NewLine);

  Console::WriteLine();
  
  // Create a two-dimensional integer array.
  array<int, 2>^ integers2d = { {2, 4}, {3, 9}, {4, 16}, {5, 25}, 
                 {6, 36}, {7, 49}, {8, 64}, {9, 81} }; 
  // Get the number of dimensions.                
  int rank = integers2d->Rank; 
  Console::WriteLine("Number of dimensions: {0}", rank);   
  for (int ctr = 0; ctr < rank; ctr++)
   Console::WriteLine("  Dimension {0}: from {1} to {2}",
            ctr, integers2d->GetLowerBound(ctr),
            integers2d->GetUpperBound(ctr));

  // Iterate the 2-dimensional array and display its values.
  Console::WriteLine("  Values of array elements:");
  for (int outer = integers2d->GetLowerBound(0); outer <= integers2d->GetUpperBound(0);
    outer++)
   for (int inner = integers2d->GetLowerBound(1); inner <= integers2d->GetUpperBound(1);
     inner++)
    Console::WriteLine("   {3}{0}, {1}{4} = {2}", outer, inner,
              integers2d->GetValue(outer, inner), "{", "}");
}
// The example displays the following output:
//    Elements from index 0 to 9:
//     2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
//    
//    Number of dimensions: 2
//     Dimension 0: from 0 to 7
//     Dimension 1: from 0 to 1
//     Values of array elements:
//       {0, 0} = 2
//       {0, 1} = 4
//       {1, 0} = 3
//       {1, 1} = 9
//       {2, 0} = 4
//       {2, 1} = 16
//       {3, 0} = 5
//       {3, 1} = 25
//       {4, 0} = 6
//       {4, 1} = 36
//       {5, 0} = 7
//       {5, 1} = 49
//       {6, 0} = 8
//       {6, 1} = 64
//       {7, 0} = 9
//       {7, 1} = 81
using System;

public class Example
{
  public static void Main() 
  {
   // Create a one-dimensional integer array.
   int[] integers = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 };
   // Get the upper and lower bound of the array.
   int upper = integers.GetUpperBound(0);
   int lower = integers.GetLowerBound(0);
   Console.WriteLine($"Elements from index {lower} to {upper}:");
   // Iterate the array.
   for (int ctr = lower; ctr <= upper; ctr++)
    Console.Write($"{(ctr == lower ?"  " : "")}{integers[ctr]}" +
           $"{(ctr < upper ? ", " : Environment.NewLine)}");

   Console.WriteLine();
   
   // Create a two-dimensional integer array.
   int[,] integers2d= { {2, 4}, {3, 9}, {4, 16}, {5, 25}, 
              {6, 36}, {7, 49}, {8, 64}, {9, 81} }; 
   // Get the number of dimensions.                
   int rank = integers2d.Rank; 
   Console.WriteLine($"Number of dimensions: {rank}");   
   for (int ctr = 0; ctr < rank; ctr++)
    Console.WriteLine($"  Dimension {ctr}: " + 
             $"from {integers2d.GetLowerBound(ctr)} to {integers2d.GetUpperBound(ctr)}");

   // Iterate the 2-dimensional array and display its values.
   Console.WriteLine("  Values of array elements:");
   for (int outer = integers2d.GetLowerBound(0); outer <= integers2d.GetUpperBound(0);
      outer++)
    for (int inner = integers2d.GetLowerBound(1); inner <= integers2d.GetUpperBound(1);
       inner++)
      Console.WriteLine($"   {'\u007b'}{outer}, {inner}{'\u007d'} = " +
               $"{integers2d.GetValue(outer, inner)}");

  }
}
// The example displays the following output:
//    Elements from index 0 to 9:
//     2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
//    
//    Number of dimensions: 2
//     Dimension 0: from 0 to 7
//     Dimension 1: from 0 to 1
//     Values of array elements:
//       {0, 0} = 2
//       {0, 1} = 4
//       {1, 0} = 3
//       {1, 1} = 9
//       {2, 0} = 4
//       {2, 1} = 16
//       {3, 0} = 5
//       {3, 1} = 25
//       {4, 0} = 6
//       {4, 1} = 36
//       {5, 0} = 7
//       {5, 1} = 49
//       {6, 0} = 8
//       {6, 1} = 64
//       {7, 0} = 9
//       {7, 1} = 81
Public Module Example  
  Public Sub Main()
    ' Create a one-dimensional integer array.
    Dim integers() As Integer = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 }
    ' Get the upper and lower bound of the array.
    Dim upper As Integer = integers.GetUpperBound(0)
    Dim lower As Integer = integers.GetLowerBound(0)
    Console.WriteLine($"Elements from index {lower} to {upper}:")
    ' Iterate the array.
    For ctr As Integer = lower To upper
      Console.Write("{0}{1}{2}", If(ctr = lower, "  ", ""), 
                   integers(ctr), 
                   If(ctr < upper, ", ", vbCrLf))
    Next
    Console.WriteLine()
    
    ' Create a two-dimensional integer array.
    Dim integers2d(,) As Integer = {{2, 4}, {3, 9}, {4, 16}, {5, 25}, 
                    {6, 36}, {7, 49}, {8, 64}, {9, 81} } 
    ' Get the number of dimensions.                
    Dim rank As Integer = integers2d.Rank 
    Console.WriteLine($"Number of dimensions: {rank}")   
    For ctr As Integer = 0 To rank - 1
      Console.WriteLine($"  Dimension {ctr}: " +
               $"from {integers2d.GetLowerBound(ctr)} to {integers2d.GetUpperBound(ctr)}")
    Next
    ' Iterate the 2-dimensional array and display its values.
    Console.WriteLine("  Values of array elements:")
    For outer = integers2d.GetLowerBound(0) To integers2d.GetUpperBound(0)
      For inner = integers2d.GetLowerBound(1) To integers2d.GetUpperBound(1)
       Console.WriteLine($"   {ChrW(&h07b)}{outer}, {inner}{ChrW(&h007d)} = " +
                $"{integers2d.GetValue(outer, inner)}")
      Next
    Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output.
'    Elements from index 0 to 9:
'     2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
'    
'    Number of dimensions: 2
'     Dimension 0: from 0 to 7
'     Dimension 1: from 0 to 1
'     Values of array elements:
'       {0, 0} = 2
'       {0, 1} = 4
'       {1, 0} = 3
'       {1, 1} = 9
'       {2, 0} = 4
'       {2, 1} = 16
'       {3, 0} = 5
'       {3, 1} = 25
'       {4, 0} = 6
'       {4, 1} = 36
'       {5, 0} = 7
'       {5, 1} = 49
'       {6, 0} = 8
'       {6, 1} = 64
'       {7, 0} = 9
'       {7, 1} = 81

Uwagi

GetUpperBound(0) zwraca ostatni indeks w pierwszym wymiarze tablicy, a GetUpperBound(Rank - 1) zwraca ostatni indeks ostatniego wymiaru tablicy.GetUpperBound(0) returns the last index in the first dimension of the array, and GetUpperBound(Rank - 1) returns the last index of the last dimension of the array.

Ta metoda jest operacją O(1).This method is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też