Array.ICollection.IsSynchronized Array.ICollection.IsSynchronized Array.ICollection.IsSynchronized Property

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do Array elementu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the Array is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

ma wartość true, jeśli Array dostęp do programu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo); w przeciwnym razie, FAŁSZ.true if access to the Array is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy