Array.ICollection.SyncRoot Array.ICollection.SyncRoot Array.ICollection.SyncRoot Property

Definicja

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do Array.Gets an object that can be used to synchronize access to the Array.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do Array.An object that can be used to synchronize access to the Array.

Implementuje

Dotyczy