Array.IList.Add(Object) Array.IList.Add(Object) Array.IList.Add(Object) Method

Definicja

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza wyjątek NotSupportedException.Calling this method always throws a NotSupportedException exception.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object Object Object

Obiekt, który ma zostać dodany do IList.The object to be added to the IList.

Zwraca

Dodawanie wartości do tablicy nie jest obsługiwane.Adding a value to an array is not supported. Nie jest zwracana żadna wartość.No value is returned.

Implementuje

Wyjątki

@No__t-0 ma stały rozmiar.The IList has a fixed size.

Uwagi

Zwykle implementacja IList.Add dodaje element członkowski do kolekcji.Ordinarily, an IList.Add implementation adds a member to a collection. Jednak ponieważ tablice mają stały rozmiar (Właściwość IsFixedSize zawsze zwraca true), Metoda ta zawsze zgłasza wyjątek NotSupportedException.However, because arrays have a fixed size (the IsFixedSize property always returns true), this method always throws a NotSupportedException exception.

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy wystąpienie Array jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Dotyczy