Array.IList.Add(Object) Array.IList.Add(Object) Array.IList.Add(Object) Method

Definicja

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza NotSupportedException wyjątek.Calling this method always throws a NotSupportedException exception.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object Object Object

Obiekt, który ma zostać dodany do IList.The object to be added to the IList.

Zwraca

Dodawanie wartości do tablicy nie jest obsługiwane.Adding a value to an array is not supported. Nie jest zwracana żadna wartość.No value is returned.

Implementuje

Wyjątki

Uwagi

IList.Add Zwykle implementacja dodaje element członkowski do kolekcji.Ordinarily, an IList.Add implementation adds a member to a collection. Jednak ponieważ tablice mają stały rozmiar ( IsFixedSize Właściwość zawsze zwraca wartość true), NotSupportedException ta metoda zawsze zgłasza wyjątek.However, because arrays have a fixed size (the IsFixedSize property always returns true), this method always throws a NotSupportedException exception.

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Array gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Dotyczy