Array.IList.Clear Array.IList.Clear Array.IList.Clear Method

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z IList.Removes all items from the IList.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Wyjątki

@No__t-0 jest tylko do odczytu.The IList is read-only.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy wystąpienie Array jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Dotyczy