Array.IList.Insert(Int32, Object) Array.IList.Insert(Int32, Object) Array.IList.Insert(Int32, Object) Method

Definicja

Wstawia element do IList obiektu o określonym indeksie.Inserts an item to the IList at the specified index.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32 Int32 Int32

Indeks, w którym value należy wstawić.The index at which value should be inserted.

value
Object Object Object

Obiekt do wstawienia.The object to insert.

Implementuje

Wyjątki

indexnie jest prawidłowym indeksem w IList.index is not a valid index in the IList.

Jest IList tylko do odczytu.The IList is read-only.

—lub—-or- IList Ma stały rozmiar.The IList has a fixed size.

valuema odwołanie o wartości null IListw elemencie.value is null reference in the IList.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Array gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Dotyczy