Array.IList.IsReadOnly Array.IList.IsReadOnly Array.IList.IsReadOnly Property

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest tylko Array do odczytu.Gets a value that indicates whether the Array is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

ma wartość true Array , jeśli jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie, FAŁSZ.true if the Array is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy