Array.IList.Remove(Object) Array.IList.Remove(Object) Array.IList.Remove(Object) Method

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z IList.Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object Object Object

Obiekt, który ma zostać usunięty IListz.The object to remove from the IList.

Implementuje

Wyjątki

Jest IList tylko do odczytu.The IList is read-only.

—lub—-or- IList Ma stały rozmiar.The IList has a fixed size.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Array gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Dotyczy