Array.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) Array.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) Array.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) Method

Definicja

Określa, czy obiekt jest równy bieżącemu wystąpieniu.Determines whether an object is equal to the current instance.

 virtual bool System.Collections.IStructuralEquatable.Equals(System::Object ^ other, System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::Equals;
bool IStructuralEquatable.Equals (object other, System.Collections.IEqualityComparer comparer);
Function Equals (other As Object, comparer As IEqualityComparer) As Boolean Implements IStructuralEquatable.Equals

Parametry

other
Object Object Object

Obiekt do porównania z bieżącym wystąpieniem.The object to compare with the current instance.

comparer
IEqualityComparer IEqualityComparer IEqualityComparer

Obiekt, który określa, czy bieżące wystąpienie i other jest równe.An object that determines whether the current instance and other are equal.

Zwraca

trueJeśli dwa obiekty są równe; w przeciwnym razie. falsetrue if the two objects are equal; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Array gdy wystąpienie jest rzutowane IStructuralEquatable do interfejsu.It can be used only when the Array instance is cast to an IStructuralEquatable interface.

Dotyczy