Array.IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) Array.IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) Array.IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) Method

Definicja

Zwraca kod skrótu dla bieżącego wystąpienia.Returns a hash code for the current instance.

 virtual int System.Collections.IStructuralEquatable.GetHashCode(System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::GetHashCode;
int IStructuralEquatable.GetHashCode (System.Collections.IEqualityComparer comparer);
Function GetHashCode (comparer As IEqualityComparer) As Integer Implements IStructuralEquatable.GetHashCode

Parametry

comparer
IEqualityComparer IEqualityComparer IEqualityComparer

Obiekt, który oblicza wartość skrótu bieżącego obiektu.An object that computes the hash code of the current object.

Zwraca

Kod skrótu dla bieżącego wystąpienia.The hash code for the current instance.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, Array gdy wystąpienie jest rzutowane IStructuralEquatable do interfejsu.It can be used only when the Array instance is cast to an IStructuralEquatable interface.

Dotyczy