AssemblyLoadEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia AssemblyLoad.Provides data for the AssemblyLoad event.

public ref class AssemblyLoadEventArgs : EventArgs
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class AssemblyLoadEventArgs : EventArgs
type AssemblyLoadEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class AssemblyLoadEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
AssemblyLoadEventArgs
Atrybuty

Konstruktory

AssemblyLoadEventArgs(Assembly)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AssemblyLoadEventArgs przy użyciu określonego Assembly.Initializes a new instance of the AssemblyLoadEventArgs class using the specified Assembly.

Właściwości

LoadedAssembly

Pobiera Assembly reprezentujący aktualnie załadowany zestaw.Gets an Assembly that represents the currently loaded assembly.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy