AsyncCallback Delegat

Definicja

Odwołuje się do metody, która ma zostać wywołana w przypadku zakończenia odpowiedniej operacji asynchronicznej.References a method to be called when a corresponding asynchronous operation completes.

public delegate void AsyncCallback(IAsyncResult ^ ar);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public delegate void AsyncCallback(IAsyncResult ar);
type AsyncCallback = delegate of IAsyncResult -> unit
Public Delegate Sub AsyncCallback(ar As IAsyncResult)

Parametry

ar
IAsyncResult

Wynik operacji asynchronicznej.The result of the asynchronous operation.

Dziedziczenie
AsyncCallback
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie metod asynchronicznych w klasie Dns do pobierania informacji o systemie nazw domen (DNS) dla komputerów określonych przez użytkownika.The following code example demonstrates using asynchronous methods in the Dns class to retrieve Domain Name System (DNS) information for user-specified computers. W tym przykładzie jest tworzony delegat AsyncCallback, który odwołuje się do metody ProcessDnsInformation.This example creates an AsyncCallback delegate that references the ProcessDnsInformation method. Ta metoda jest wywoływana jednokrotnie dla każdego żądania asynchronicznego dla informacji DNS.This method is called once for each asynchronous request for DNS information.

/*
The following example demonstrates using asynchronous methods to
get Domain Name System information for the specified host computers.
This example uses a delegate to obtain the results of each asynchronous 
operation.
*/

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
using System.Collections.Specialized;
using System.Collections;

namespace Examples.AdvancedProgramming.AsynchronousOperations
{
  public class UseDelegateForAsyncCallback
  {
    static int requestCounter;
    static ArrayList hostData = new ArrayList();
    static StringCollection hostNames = new StringCollection();
    static void UpdateUserInterface()
    {
      // Print a message to indicate that the application
      // is still working on the remaining requests.
      Console.WriteLine("{0} requests remaining.", requestCounter);
    }
    public static void Main()
    {
      // Create the delegate that will process the results of the 
      // asynchronous request.
      AsyncCallback callBack = new AsyncCallback(ProcessDnsInformation);
      string host;
      do
      {
        Console.Write(" Enter the name of a host computer or <enter> to finish: ");
        host = Console.ReadLine();
        if (host.Length > 0)
        {
          // Increment the request counter in a thread safe manner.
          Interlocked.Increment(ref requestCounter);
          // Start the asynchronous request for DNS information.
          Dns.BeginGetHostEntry(host, callBack, host);
         }
      } while (host.Length > 0);
      // The user has entered all of the host names for lookup.
      // Now wait until the threads complete.
      while (requestCounter > 0)
      {
        UpdateUserInterface();
      }
      // Display the results.
      for (int i = 0; i< hostNames.Count; i++)
      {
        object data = hostData [i];
        string message = data as string;
        // A SocketException was thrown.
        if (message != null)
        {
          Console.WriteLine("Request for {0} returned message: {1}", 
            hostNames[i], message);
          continue;
        }
        // Get the results.
        IPHostEntry h = (IPHostEntry) data;
        string[] aliases = h.Aliases;
        IPAddress[] addresses = h.AddressList;
        if (aliases.Length > 0)
        {
          Console.WriteLine("Aliases for {0}", hostNames[i]);
          for (int j = 0; j < aliases.Length; j++)
          {
            Console.WriteLine("{0}", aliases[j]);
          }
        }
        if (addresses.Length > 0)
        {
          Console.WriteLine("Addresses for {0}", hostNames[i]);
          for (int k = 0; k < addresses.Length; k++)
          {
            Console.WriteLine("{0}",addresses[k].ToString());
          }
        }
      }
    }

    // The following method is called when each asynchronous operation completes.
    static void ProcessDnsInformation(IAsyncResult result)
    {
      string hostName = (string) result.AsyncState;
      hostNames.Add(hostName);
      try 
      {
        // Get the results.
        IPHostEntry host = Dns.EndGetHostEntry(result);
        hostData.Add(host);
      }
      // Store the exception message.
      catch (SocketException e)
      {
        hostData.Add(e.Message);
      }
      finally 
      {
        // Decrement the request counter in a thread-safe manner.
        Interlocked.Decrement(ref requestCounter);
      }
    }
  }
}

'The following example demonstrates using asynchronous methods to
'get Domain Name System information for the specified host computers.
'This example uses a delegate to obtain the results of each asynchronous 
'operation.

Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Threading
Imports System.Collections.Specialized
Imports System.Collections

Namespace Examples.AdvancedProgramming.AsynchronousOperations

  Public Class UseDelegateForAsyncCallback
  
    Dim Shared requestCounter as Integer
    Dim Shared hostData as ArrayList = new ArrayList()
    Dim Shared hostNames as StringCollection = new StringCollection()
    Shared Sub UpdateUserInterface()
    
      ' Print a message to indicate that the application
      ' is still working on the remaining requests.
      Console.WriteLine("{0} requests remaining.", requestCounter)
    End Sub
    Public Shared Sub Main()
      ' Create the delegate that will process the results of the 
      ' asynchronous request.
      Dim callBack as AsyncCallback
      Dim host as string
      Dim i, j, k as Integer
      callback = AddressOf ProcessDnsInformation
      Do
        Console.Write(" Enter the name of a host computer or <enter> to finish: ")
        host = Console.ReadLine()
        If host.Length > 0
          ' Increment the request counter in a thread safe manner.
          Interlocked.Increment(requestCounter)
          ' Start the asynchronous request for DNS information.
          Dns.BeginGetHostEntry(host, callBack, host)
        End If
      Loop While (host.Length > 0)
      
      ' The user has entered all of the host names for lookup.
      ' Now wait until the threads complete.
      Do While requestCounter > 0
      
        UpdateUserInterface()
      Loop
      
      ' Display the results.
      For i = 0 To hostNames.Count -1
        Dim dataObject as Object = hostData (i)
        Dim message as String 
        
        ' Was a SocketException was thrown?
        If TypeOf dataObject is String
          message = CType(dataObject, String)
          Console.WriteLine("Request for {0} returned message: {1}", _ 
            hostNames(i), message)
        Else
          ' Get the results.
          Dim h as IPHostEntry = CType(dataObject, IPHostEntry) 
          Dim aliases() as String = h.Aliases
          Dim addresses() as IPAddress = h.AddressList
          If aliases.Length > 0
            Console.WriteLine("Aliases for 0}", hostNames(i))
            For j = 0 To aliases.Length -1
              Console.WriteLine("{0}", aliases(j))
            Next j
          End If
          If addresses.Length > 0
            Console.WriteLine("Addresses for {0}", hostNames(i))
            For k = 0 To addresses.Length -1
              Console.WriteLine("{0}",addresses(k).ToString())
            Next k
          End If
        End If
      Next i
    End Sub

    ' The following method is called when each asynchronous operation completes.
    Shared Sub ProcessDnsInformation(result as IAsyncResult)
    
      Dim hostName as String = CType(result.AsyncState, String)
      hostNames.Add(hostName)
      Try 
        ' Get the results.
        Dim host as IPHostEntry = Dns.EndGetHostEntry(result)
        hostData.Add(host)
      ' Store the exception message.
      Catch e as SocketException
        hostData.Add(e.Message)
      Finally 
        ' Decrement the request counter in a thread-safe manner.
        Interlocked.Decrement(requestCounter)
      End Try
    End Sub
  End Class
End Namespace

Uwagi

Użyj delegata AsyncCallback, aby przetwarzać wyniki operacji asynchronicznej w osobnym wątku.Use an AsyncCallback delegate to process the results of an asynchronous operation in a separate thread. Delegat AsyncCallback reprezentuje metodę wywołania zwrotnego, która jest wywoływana po zakończeniu operacji asynchronicznej.The AsyncCallback delegate represents a callback method that is called when the asynchronous operation completes. Metoda wywołania zwrotnego przyjmuje parametr IAsyncResult, który jest następnie używany do uzyskiwania wyników operacji asynchronicznej.The callback method takes an IAsyncResult parameter, which is subsequently used to obtain the results of the asynchronous operation.

Aby uzyskać więcej informacji o programowaniu asynchronicznym, zobacz Używanie delegata AsyncCallback do kończenia operacji asynchronicznej i Używanie delegata AsyncCallback i obiektu stanu w asynchronicznym wzorcu opartym na zdarzeniach (EAP).For more information about asynchronous programming, see Using an AsyncCallback Delegate to End an Asynchronous Operation and Using an AsyncCallback Delegate and State Object in Event-based Asynchronous Pattern (EAP).

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też