Attribute.GetCustomAttribute Metoda

Definicja

Pobiera niestandardowy atrybut określonego typu zastosowany do zestawu, modułu, elementu członkowskiego typu lub parametru metody.Retrieves a custom attribute of a specified type applied to an assembly, module, type member, or method parameter.

Przeciążenia

GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do parametru metody.Retrieves a custom attribute applied to a method parameter. Parametry określają parametr metody, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania, a także określa, czy elementy nadrzędne parametru metody mają być wyszukiwane.Parameters specify the method parameter, the type of the custom attribute to search for, and whether to search ancestors of the method parameter.

GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do elementu członkowskiego typu.Retrieves a custom attribute applied to a member of a type. Parametry określają element członkowski, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania, a także określa, czy elementy nadrzędne elementu członkowskiego mają być wyszukiwane.Parameters specify the member, the type of the custom attribute to search for, and whether to search ancestors of the member.

GetCustomAttribute(Assembly, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do zestawu.Retrieves a custom attribute applied to an assembly. Parametry określają zestaw, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania i zignorowano opcję wyszukiwania.Parameters specify the assembly, the type of the custom attribute to search for, and an ignored search option.

GetCustomAttribute(Module, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do modułu.Retrieves a custom attribute applied to a module. Parametry określają moduł, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania i zignorowano opcję wyszukiwania.Parameters specify the module, the type of the custom attribute to search for, and an ignored search option.

GetCustomAttribute(Module, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do modułu.Retrieves a custom attribute applied to a module. Parametry określają moduł i typ atrybutu niestandardowego, który ma zostać wyszukany.Parameters specify the module, and the type of the custom attribute to search for.

GetCustomAttribute(MemberInfo, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do elementu członkowskiego typu.Retrieves a custom attribute applied to a member of a type. Parametry określają element członkowski i typ atrybutu niestandardowego do wyszukania.Parameters specify the member, and the type of the custom attribute to search for.

GetCustomAttribute(Assembly, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do określonego zestawu.Retrieves a custom attribute applied to a specified assembly. Parametry określają zestaw i typ atrybutu niestandardowego, który ma zostać wyszukany.Parameters specify the assembly and the type of the custom attribute to search for.

GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do parametru metody.Retrieves a custom attribute applied to a method parameter. Parametry określają parametr Method i typ atrybutu niestandardowego, który ma zostać wyszukany.Parameters specify the method parameter, and the type of the custom attribute to search for.

GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do parametru metody.Retrieves a custom attribute applied to a method parameter. Parametry określają parametr metody, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania, a także określa, czy elementy nadrzędne parametru metody mają być wyszukiwane.Parameters specify the method parameter, the type of the custom attribute to search for, and whether to search ancestors of the method parameter.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::ParameterInfo ^ element, Type ^ attributeType, bool inherit);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.ParameterInfo element, Type attributeType, bool inherit);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.ParameterInfo element, Type attributeType, bool inherit);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.ParameterInfo * Type * bool -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As ParameterInfo, attributeType As Type, inherit As Boolean) As Attribute

Parametry

element
ParameterInfo

Obiekt pochodny ParameterInfo klasy opisującej parametr elementu członkowskiego klasy.An object derived from the ParameterInfo class that describes a parameter of a member of a class.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

inherit
Boolean

Jeśli true , określa również, aby przeszukiwać elementy nadrzędne element dla atrybutów niestandardowych.If true, specifies to also search the ancestors of element for custom attributes.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Nie można załadować typu niestandardowego atrybutu.A custom attribute type cannot be loaded.

Przykłady

Poniższy przykład kodu definiuje klasę parametrów niestandardowych Attribute i stosuje atrybut niestandardowy do metody w klasie pochodnej i podstawie klasy pochodnej.The following code example defines a custom parameter Attribute class and applies the custom attribute to a method in a derived class and the base of the derived class. W przykładzie pokazano użycie GetCustomAttribute metody do zwrócenia atrybutów.The example shows the use of the GetCustomAttribute method to return the attributes.

// Example for the Attribute::GetCustomAttribute( ParameterInfo*, Type*, bool ) 
// method.
using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Reflection;

namespace NDP_UE_CPP
{
  // Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::Parameter)]
  public ref class ArgumentUsageAttribute: public Attribute
  {
  protected:

   // usageMsg is storage for the attribute message.
   String^ usageMsg;

  public:

   // This is the attribute constructor.
   ArgumentUsageAttribute( String^ UsageMsg )
   {
     this->usageMsg = UsageMsg;
   }

   property String^ Message 
   {
     // This is the Message property for the attribute.
     String^ get()
     {
      return usageMsg;
     }

     void set( String^ value )
     {
      this->usageMsg = value;
     }
   }
  };

  public ref class BaseClass
  {
  public:

   // Assign an ArgumentUsage attribute to the strArray parameter.
   // Assign a ParamArray attribute to strList.
   virtual void TestMethod( [ArgumentUsage("Must pass an array here.")]array<String^>^strArray,
                ...array<String^>^strList ){}
  };

  public ref class DerivedClass: public BaseClass
  {
  public:

   // Assign an ArgumentUsage attributes to the strList parameter.
   virtual void TestMethod( array<String^>^strArray, [ArgumentUsage(
   "Can pass a parameter list or array here.")]array<String^>^strList ) override {}

  };

  void DisplayParameterAttributes( MethodInfo^ mInfo, array<ParameterInfo^>^pInfoArray, bool includeInherited )
  {
   Console::WriteLine( "\nParameter attribute information for method \"{0}"
   "\"\nincludes inheritance from base class: {1}.", mInfo->Name, includeInherited ? (String^)"Yes" : "No" );
   
   // This implements foreach( ParameterInfo* paramInfo in pInfoArray ).
   IEnumerator^ myEnum = pInfoArray->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     ParameterInfo^ paramInfo = safe_cast<ParameterInfo^>(myEnum->Current);

     // See if the ParamArray attribute is defined.
     bool isDef = Attribute::IsDefined( paramInfo, ParamArrayAttribute::typeid );
     if ( isDef )
         Console::WriteLine( "\n  The ParamArray attribute is defined "
     "for \n  parameter {0} of method {1}.", paramInfo->Name, mInfo->Name );

     // See if ParamUsageAttribute is defined. 
     // If so, display a message.
     ArgumentUsageAttribute^ usageAttr = static_cast<ArgumentUsageAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( paramInfo, ArgumentUsageAttribute::typeid, includeInherited ));
     if ( usageAttr != nullptr )
     {
      Console::WriteLine( "\n  The ArgumentUsage attribute is defined "
      "for \n  parameter {0} of method {1}.", paramInfo->Name, mInfo->Name );
      Console::WriteLine( "\n    The usage "
      "message for {0} is:\n    \"{1}\".", paramInfo->Name, usageAttr->Message );
     }
   }
  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of Attribute::GetCustomAttribute( ParameterInfo*, "
  "Type*, bool )\ngenerates the following output." );

  // Get the class type, and then get the MethodInfo object 
  // for TestMethod to access its metadata.
  Type^ clsType = NDP_UE_CPP::DerivedClass::typeid;
  MethodInfo^ mInfo = clsType->GetMethod( "TestMethod" );

  // Iterate through the ParameterInfo array for the method parameters.
  array<ParameterInfo^>^pInfoArray = mInfo->GetParameters();
  if ( pInfoArray != nullptr )
  {
   NDP_UE_CPP::DisplayParameterAttributes( mInfo, pInfoArray, false );
   NDP_UE_CPP::DisplayParameterAttributes( mInfo, pInfoArray, true );
  }
  else
   Console::WriteLine( "The parameters information could "
  "not be retrieved for method {0}.", mInfo->Name );
}

/*
This example of Attribute::GetCustomAttribute( ParameterInfo*, Type*, bool )
generates the following output.

Parameter attribute information for method "TestMethod"
includes inheritance from base class: No.

  The ParamArray attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

  The ArgumentUsage attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

    The usage message for strList is:
    "Can pass a parameter list or array here.".

Parameter attribute information for method "TestMethod"
includes inheritance from base class: Yes.

  The ArgumentUsage attribute is defined for
  parameter strArray of method TestMethod.

    The usage message for strArray is:
    "Must pass an array here.".

  The ParamArray attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

  The ArgumentUsage attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

    The usage message for strList is:
    "Can pass a parameter list or array here.".
*/
// Example for the Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type, Boolean )
// method.
using System;
using System.Reflection;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.
  [AttributeUsage( AttributeTargets.Parameter )]
  public class ArgumentUsageAttribute : Attribute
  {
    // This is the attribute constructor.
    public ArgumentUsageAttribute( string UsageMsg )
    {
      this.usageMsg = UsageMsg;
    }

    // usageMsg is storage for the attribute message.
    protected string usageMsg;

    // This is the Message property for the attribute.
    public string Message
    {
      get { return usageMsg; }
      set { usageMsg = value; }
    }
  }

  public class BaseClass
  {
    // Assign an ArgumentUsage attribute to the strArray parameter.
    // Assign a ParamArray attribute to strList using the params keyword.
    public virtual void TestMethod(
      [ArgumentUsage("Must pass an array here.")]
      String[] strArray,
      params String[] strList)
    { }
  }

  public class DerivedClass : BaseClass
  {
    // Assign an ArgumentUsage attribute to the strList parameter.
    // Assign a ParamArray attribute to strList using the params keyword.
    public override void TestMethod(
      String[] strArray,
      [ArgumentUsage("Can pass a parameter list or array here.")]
      params String[] strList)
    { }
  }

  class CustomParamDemo
  {
    static void Main( )
    {
      Console.WriteLine(
        "This example of Attribute.GetCustomAttribute( Parameter" +
        "Info, Type, Boolean )\ngenerates the following output." );

      // Get the class type, and then get the MethodInfo object
      // for TestMethod to access its metadata.
      Type clsType = typeof(DerivedClass);
      MethodInfo mInfo = clsType.GetMethod("TestMethod");

      // Iterate through the ParameterInfo array for the method parameters.
      ParameterInfo[] pInfoArray = mInfo.GetParameters();
      if (pInfoArray != null)
      {
        DisplayParameterAttributes( mInfo, pInfoArray, false );
        DisplayParameterAttributes( mInfo, pInfoArray, true );
      }
      else
        Console.WriteLine("The parameters information could " +
          "not be retrieved for method {0}.", mInfo.Name);
    }

    static void DisplayParameterAttributes( MethodInfo mInfo,
      ParameterInfo[] pInfoArray, bool includeInherited )
    {
      Console.WriteLine(
        "\nParameter attribute information for method \"" +
        "{0}\"\nincludes inheritance from base class: {1}.",
        mInfo.Name, includeInherited ? "Yes" : "No" );

      // Display the attribute information for the parameters.
      foreach( ParameterInfo paramInfo in pInfoArray )
      {
        // See if the ParamArray attribute is defined.
        bool isDef = Attribute.IsDefined( paramInfo,
          typeof(ParamArrayAttribute));

        if( isDef )
          Console.WriteLine(
            "\n  The ParamArray attribute is defined " +
            "for \n  parameter {0} of method {1}.",
            paramInfo.Name, mInfo.Name);

        // See if ParamUsageAttribute is defined.
        // If so, display a message.
        ArgumentUsageAttribute usageAttr = (ArgumentUsageAttribute)
          Attribute.GetCustomAttribute( paramInfo,
            typeof(ArgumentUsageAttribute),
            includeInherited );

        if( usageAttr != null )
        {
          Console.WriteLine(
            "\n  The ArgumentUsage attribute is def" +
            "ined for \n  parameter {0} of method {1}.",
            paramInfo.Name, mInfo.Name );

          Console.WriteLine( "\n    The usage " +
            "message for {0} is:\n    \"{1}\".",
            paramInfo.Name, usageAttr.Message);
        }
      }
    }
  }
}

/*
This example of Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type, Boolean )
generates the following output.

Parameter attribute information for method "TestMethod"
includes inheritance from base class: No.

  The ParamArray attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

  The ArgumentUsage attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

    The usage message for strList is:
    "Can pass a parameter list or array here.".

Parameter attribute information for method "TestMethod"
includes inheritance from base class: Yes.

  The ArgumentUsage attribute is defined for
  parameter strArray of method TestMethod.

    The usage message for strArray is:
    "Must pass an array here.".

  The ParamArray attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

  The ArgumentUsage attribute is defined for
  parameter strList of method TestMethod.

    The usage message for strList is:
    "Can pass a parameter list or array here.".
*/
' Example for the Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type, Boolean ) 
' method.
Imports System.Reflection

Namespace NDP_UE_VB

  ' Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Parameter)> _
  Public Class ArgumentUsageAttribute
    Inherits Attribute
      
    ' This is the attribute constructor.
    Public Sub New(UsageMsg As String)
      Me.usageMsg = UsageMsg
    End Sub

    ' usageMsg is storage for the attribute message.
    Protected usageMsg As String
      
    ' This is the Message property for the attribute.
    Public Property Message() As String
      Get
        Return usageMsg
      End Get
      Set
        usageMsg = value
      End Set
    End Property
  End Class

  Public Class BaseClass
    
    ' Assign an ArgumentUsage attribute to the strArray parameter.
    ' Assign a ParamArray attribute to the strList parameter.
    Public Overridable Sub TestMethod( _
      <ArgumentUsage("Must pass an array here.")> _
      strArray() As String, _
      ParamArray strList() As String)
    End Sub
  End Class

  Public Class DerivedClass
    Inherits BaseClass
      
    ' Assign an ArgumentUsage attribute to the strList parameter.
    ' Assign a ParamArray attribute to the strList parameter.
    Public Overrides Sub TestMethod( _
      strArray() As String, _
      <ArgumentUsage("Can pass a parameter list or array here.")> _
      ParamArray strList() As String)
    End Sub
  End Class

  Class DemoClass
      
    Shared Sub DisplayParameterAttributes(mInfo As MethodInfo, _
      pInfoArray() As ParameterInfo, includeInherited As Boolean)

      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "Parameter attribute information for method ""{0}""" & _
        vbCrLf & "includes inheritance from the base class: {1}.", _
        mInfo.Name, IIf(includeInherited, "Yes", "No"))
       
      ' Display attribute information for the parameters.
      Dim paramInfo As ParameterInfo
      For Each paramInfo In pInfoArray

        ' See if the ParamArray attribute is defined.
        Dim isDef As Boolean = _
          Attribute.IsDefined(paramInfo, GetType(ParamArrayAttribute))

        If isDef Then
          Console.WriteLine( vbCrLf & "  The " & _
            "ParamArray attribute is defined for " & _
            vbCrLf & "  parameter {0} of method {1}.", _
            paramInfo.Name, mInfo.Name)
        End If
         
        ' See if ParamUsageAttribute is defined. 
        ' If so, display a message.
        Dim usageAttr As ArgumentUsageAttribute = _
          Attribute.GetCustomAttribute(paramInfo, _
            GetType(ArgumentUsageAttribute), _
            includeInherited)

        If Not (usageAttr Is Nothing) Then
          Console.WriteLine( vbCrLf & "  The " & _
            "ArgumentUsage attribute is defined for " & _
            vbCrLf & "  parameter {0} of method {1}.", _
            paramInfo.Name, mInfo.Name)
          Console.WriteLine( vbCrLf & _
            "    The usage message for {0} is: " & _
            vbCrLf & "    ""{1}"".", _
            paramInfo.Name, usageAttr.Message)
        End If
      Next paramInfo
    End Sub
    
    Public Shared Sub Main()
      Console.WriteLine( _
        "This example of Attribute.GetCustomAttribute" & _
        "( ParameterInfo, Type, Boolean )" & vbCrLf & _
        "generates the following output." )
       
      ' Get the class type, and then get the MethodInfo object 
      ' for TestMethod to access its metadata.
      Dim clsType As Type = GetType(DerivedClass)
      Dim mInfo As MethodInfo = clsType.GetMethod("TestMethod")
       
      ' Iterate through the ParameterInfo array for the method parameters.
      Dim pInfoArray As ParameterInfo() = mInfo.GetParameters()
      If Not (pInfoArray Is Nothing) Then

        DisplayParameterAttributes(mInfo, pInfoArray, False)
        DisplayParameterAttributes(mInfo, pInfoArray, True)
      Else
        Console.WriteLine( _
          "The parameters information could " & _
          "not be retrieved for method {0}.", mInfo.Name)
      End If
    End Sub

  End Class
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type, Boolean )
' generates the following output.
' 
' Parameter attribute information for method "TestMethod"
' includes inheritance from the base class: No.
' 
'   The ParamArray attribute is defined for
'   parameter strList of method TestMethod.
' 
'   The ArgumentUsage attribute is defined for
'   parameter strList of method TestMethod.
' 
'     The usage message for strList is:
'     "Can pass a parameter list or array here.".
' 
' Parameter attribute information for method "TestMethod"
' includes inheritance from the base class: Yes.
' 
'   The ArgumentUsage attribute is defined for
'   parameter strArray of method TestMethod.
' 
'     The usage message for strArray is:
'     "Must pass an array here.".
' 
'   The ParamArray attribute is defined for
'   parameter strList of method TestMethod.
' 
'   The ArgumentUsage attribute is defined for
'   parameter strList of method TestMethod.
' 
'     The usage message for strList is:
'     "Can pass a parameter list or array here.".

Uwagi

Jeśli element reprezentuje parametr w metodzie typu pochodnego, wartość zwracana zawiera dziedziczone atrybuty niestandardowe stosowane do tego samego parametru w zastąpionych metodach podstawowych.If element represents a parameter in a method of a derived type, the return value includes the inheritable custom attributes applied to the same parameter in the overridden base methods.

Dotyczy

GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do elementu członkowskiego typu.Retrieves a custom attribute applied to a member of a type. Parametry określają element członkowski, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania, a także określa, czy elementy nadrzędne elementu członkowskiego mają być wyszukiwane.Parameters specify the member, the type of the custom attribute to search for, and whether to search ancestors of the member.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::MemberInfo ^ element, Type ^ attributeType, bool inherit);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.MemberInfo element, Type attributeType, bool inherit);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.MemberInfo element, Type attributeType, bool inherit);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.MemberInfo * Type * bool -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As MemberInfo, attributeType As Type, inherit As Boolean) As Attribute

Parametry

element
MemberInfo

Obiekt pochodny MemberInfo klasy opisującej Konstruktor, zdarzenie, pole, metodę lub element członkowski właściwości klasy.An object derived from the MemberInfo class that describes a constructor, event, field, method, or property member of a class.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

inherit
Boolean

Jeśli true , określa również, aby przeszukiwać elementy nadrzędne element dla atrybutów niestandardowych.If true, specifies to also search the ancestors of element for custom attributes.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

element nie jest konstruktorem, metodami, właściwością, zdarzeniem, typem ani polem.element is not a constructor, method, property, event, type, or field.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Nie można załadować typu niestandardowego atrybutu.A custom attribute type cannot be loaded.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie GetCustomAttribute metody pobierającej MemberInfo jako parametr.The following code example illustrates the use of the GetCustomAttribute method taking a MemberInfo as a parameter.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

namespace IsDef4CS
{
  public ref class TestClass
  {
  public:

   // Assign the Obsolete attribute to a method.

   [Obsolete("This method is obsolete. Use Method2 instead.")]
   void Method1(){}

   void Method2(){}

  };

  ref class DemoClass
  {
  public:
   static void Main()
   {
     
     // Get the class type to access its metadata.
     Type^ clsType = TestClass::typeid;
     
     // Get the MethodInfo object for Method1.
     MethodInfo^ mInfo = clsType->GetMethod( "Method1" );
     
     // See if the Obsolete attribute is defined for this method.
     bool isDef = Attribute::IsDefined( mInfo, ObsoleteAttribute::typeid );
     
     // Display the result.
     Console::WriteLine( "The Obsolete Attribute {0} defined for {1} of class {2}.", isDef ? (String^)"is" : "is not", mInfo->Name, clsType->Name );
     
     // If it's defined, display the attribute's message.
     if ( isDef )
     {
      ObsoleteAttribute^ obsAttr = dynamic_cast<ObsoleteAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( mInfo, ObsoleteAttribute::typeid ));
      if ( obsAttr != nullptr )
            Console::WriteLine( "The message is: \"{0}\".", obsAttr->Message );
      else
            Console::WriteLine( "The message could not be retrieved." );
     }
   }

  };

}


/*
 * Output:
 * The Obsolete Attribute is defined for Method1 of class TestClass.
 * The message is: "This method is obsolete. Use Method2 instead.".
 */
using System;
using System.Reflection;

namespace IsDef4CS
{
  public class TestClass
  {
    // Assign the Obsolete attribute to a method.
    [Obsolete("This method is obsolete. Use Method2 instead.")]
    public void Method1()
    {}
    public void Method2()
    {}
  }

  public class DemoClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the class type to access its metadata.
      Type clsType = typeof(TestClass);
      // Get the MethodInfo object for Method1.
      MethodInfo mInfo = clsType.GetMethod("Method1");
      // See if the Obsolete attribute is defined for this method.
      bool isDef = Attribute.IsDefined(mInfo, typeof(ObsoleteAttribute));
      // Display the result.
      Console.WriteLine("The Obsolete Attribute {0} defined for {1} of class {2}.",
        isDef ? "is" : "is not", mInfo.Name, clsType.Name);
      // If it's defined, display the attribute's message.
      if (isDef)
      {
        ObsoleteAttribute obsAttr =
                 (ObsoleteAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(
                          mInfo, typeof(ObsoleteAttribute));
        if (obsAttr != null)
          Console.WriteLine("The message is: \"{0}\".",
            obsAttr.Message);
        else
          Console.WriteLine("The message could not be retrieved.");
      }
    }
  }
}

/*
 * Output:
 * The Obsolete Attribute is defined for Method1 of class TestClass.
 * The message is: "This method is obsolete. Use Method2 instead.".
 */
Imports System.Reflection

Module DemoModule

  Public Class TestClass
    ' Assign the Obsolete attribute to a method.
    <Obsolete("This method is obsolete. Use Method2() instead.")> _
    Public Sub Method1()
    End Sub

    Public Sub Method2()
    End Sub
  End Class

  Sub Main()
    ' Get the class type to access its metadata.
    Dim clsType As Type = GetType(TestClass)
    ' Get the MethodInfo object for Method1.
    Dim mInfo As MethodInfo = clsType.GetMethod("Method1")
    ' See if the Obsolete attribute is defined for this method.
    Dim isDef As Boolean = Attribute.IsDefined(mInfo, _
      GetType(ObsoleteAttribute))
    Dim strDef As String
    If isDef = True Then
      strDef = "is"
    Else
      strDef = "is not"
    End If
    ' Display the results.
    Console.WriteLine("The Obsolete attribute {0} defined for " & _
      "method {1} of class {2}.", strDef, mInfo.Name, clsType.Name)
    ' If it's defined, display the attribute's message.
    If isDef = True Then
      Dim attr As Attribute = Attribute.GetCustomAttribute(mInfo, _
        GetType(ObsoleteAttribute))
      If Not attr Is Nothing And TypeOf attr Is ObsoleteAttribute Then
        Dim obsAttr As ObsoleteAttribute = _
          CType(attr, ObsoleteAttribute)
        Console.WriteLine("The message is: ""{0}""", obsAttr.Message)
      Else
        Console.WriteLine("The message could not be retrieved.")
      End If
    End If
  End Sub
End Module

' Output:
' The Obsolete attribute is defined for method Method1 of class TestClass.
' The message is: "This method is obsolete. Use Method2() instead."

Uwagi

Uwaga

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, ta metoda zwraca atrybuty zabezpieczeń w typach, metodach i konstruktorach, jeśli atrybuty są przechowywane w nowym formacie metadanych.Starting with the .NET Framework version 2.0, this method returns security attributes on types, methods, and constructors if the attributes are stored in the new metadata format. Zestawy skompilowane w wersji 2,0 lub nowszej używają nowego formatu.Assemblies compiled with version 2.0 or later use the new format. Zestawy dynamiczne i zestawy skompilowane ze starszymi wersjami .NET Framework korzystają ze starego formatu XML.Dynamic assemblies and assemblies compiled with earlier versions of the .NET Framework use the old XML format. Zobacz emitowanie deklaratywnych atrybutów zabezpieczeń.See Emitting Declarative Security Attributes.

Dotyczy

GetCustomAttribute(Assembly, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do zestawu.Retrieves a custom attribute applied to an assembly. Parametry określają zestaw, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania i zignorowano opcję wyszukiwania.Parameters specify the assembly, the type of the custom attribute to search for, and an ignored search option.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::Assembly ^ element, Type ^ attributeType, bool inherit);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.Assembly element, Type attributeType, bool inherit);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.Assembly element, Type attributeType, bool inherit);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.Assembly * Type * bool -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As Assembly, attributeType As Type, inherit As Boolean) As Attribute

Parametry

element
Assembly

Obiekt pochodny Assembly klasy opisującej kolekcję modułów wielokrotnego użytku.An object derived from the Assembly class that describes a reusable collection of modules.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

inherit
Boolean

Ten parametr jest ignorowany i nie ma wpływu na działanie tej metody.This parameter is ignored, and does not affect the operation of this method.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie GetCustomAttribute metody pobierającej Assembly jako parametr.The following code example illustrates the use of the GetCustomAttribute method taking an Assembly as a parameter.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

// Add an AssemblyDescription attribute
[assembly:AssemblyDescription("A sample description")];
namespace IsDef1CS
{
  ref class DemoClass
  {
  public:
   static void Main()
   {
     
     // Get the class type to access its metadata.
     Type^ clsType = DemoClass::typeid;
     
     // Get the assembly object.
     Assembly^ assy = clsType->Assembly;
     
     // Store the assembly's name.
     String^ assyName = assy->GetName()->Name;
     
     //Type assyType = assy.GetType();
     // See if the Assembly Description is defined.
     bool isdef = Attribute::IsDefined( assy, AssemblyDescriptionAttribute::typeid );
     if ( isdef )
     {
      
      // Affirm that the attribute is defined.
      Console::WriteLine( "The AssemblyDescription attribute "
      "is defined for assembly {0}.", assyName );
      
      // Get the description attribute itself.
      AssemblyDescriptionAttribute^ adAttr = dynamic_cast<AssemblyDescriptionAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( assy, AssemblyDescriptionAttribute::typeid ));
      
      // Display the description.
      if ( adAttr != nullptr )
            Console::WriteLine( "The description is \"{0}\".", adAttr->Description );
      else
            Console::WriteLine( "The description could not "
      "be retrieved." );
     }
     else
         Console::WriteLine( "The AssemblyDescription attribute is not "
     "defined for assembly {0}.", assyName );
   }

  };

}


/*
 * Output:
 * The AssemblyDescription attributeis defined for assembly IsDef1CS.
 * The description is "A sample description".
 */
using System;
using System.Reflection;

// Add an AssemblyDescription attribute
[assembly: AssemblyDescription("A sample description")]
namespace IsDef1CS
{
  public class DemoClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the class type to access its metadata.
      Type clsType = typeof(DemoClass);
      // Get the assembly object.
      Assembly assy = clsType.Assembly;
      // Store the assembly's name.
      String assyName = assy.GetName().Name;
      // See if the Assembly Description is defined.
      bool isdef = Attribute.IsDefined(assy,
        typeof(AssemblyDescriptionAttribute));
      if (isdef)
      {
        // Affirm that the attribute is defined.
        Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute " +
          "is defined for assembly {0}.", assyName);
        // Get the description attribute itself.
        AssemblyDescriptionAttribute adAttr =
          (AssemblyDescriptionAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(
          assy, typeof(AssemblyDescriptionAttribute));
        // Display the description.
        if (adAttr != null)
          Console.WriteLine("The description is \"{0}\".",
            adAttr.Description);
        else
          Console.WriteLine("The description could not " +
            "be retrieved.");
      }
      else
        Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute is not " +
          "defined for assembly {0}.", assyName);
    }
  }
}

/*
 * Output:
 * The AssemblyDescription attribute is defined for assembly IsDef1CS.
 * The description is "A sample description".
 */
Imports System.Reflection

' Add an AssemblyDescription attribute.
<Assembly: AssemblyDescription("A sample description")> 

Module DemoModule
  Sub Main()
    ' Get the assembly for this module.
    Dim assy As System.Reflection.Assembly = GetType(DemoModule).Assembly
    ' Store the assembly name.
    Dim assyName As String = assy.GetName().Name
    ' See if the AssemblyDescription attribute is defined.
    If Attribute.IsDefined(assy, GetType(AssemblyDescriptionAttribute)) _
      Then
      ' Affirm that the attribute is defined. Assume the filename of
      ' this code example is "IsDef1VB".
      Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute is " & _
        "defined for assembly {0}.", assyName)
      ' Get the description attribute itself.
      Dim attr As Attribute = Attribute.GetCustomAttribute( _
        assy, GetType(AssemblyDescriptionAttribute))
      ' Display the description.
      If Not attr Is Nothing And _
        TypeOf attr Is AssemblyDescriptionAttribute Then
        Dim adAttr As AssemblyDescriptionAttribute = _
          CType(attr, AssemblyDescriptionAttribute)
        Console.WriteLine("The description is " & _
          Chr(34) & "{0}" & Chr(34) & ".", adAttr.Description)
      Else
        Console.WriteLine("The description could not be retrieved.")
      End If
    Else
      Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute is not " & _
               "defined for assembly {0}.", assyName)
    End If
  End Sub
End Module

' Output:
' The AssemblyDescription attribute is defined for assembly IsDef1VB.
' The description is "A sample description".

Uwagi

Uwaga

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, ta metoda zwraca atrybuty zabezpieczeń, jeśli atrybuty są przechowywane w nowym formacie metadanych.Starting with the .NET Framework version 2.0, this method returns security attributes if the attributes are stored in the new metadata format. Zestawy skompilowane w wersji 2,0 lub nowszej używają nowego formatu.Assemblies compiled with version 2.0 or later use the new format. Zestawy dynamiczne i zestawy skompilowane ze starszymi wersjami .NET Framework korzystają ze starego formatu XML.Dynamic assemblies and assemblies compiled with earlier versions of the .NET Framework use the old XML format. Zobacz emitowanie deklaratywnych atrybutów zabezpieczeń.See Emitting Declarative Security Attributes.

Dotyczy

GetCustomAttribute(Module, Type, Boolean)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do modułu.Retrieves a custom attribute applied to a module. Parametry określają moduł, typ atrybutu niestandardowego do wyszukania i zignorowano opcję wyszukiwania.Parameters specify the module, the type of the custom attribute to search for, and an ignored search option.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::Module ^ element, Type ^ attributeType, bool inherit);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.Module element, Type attributeType, bool inherit);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.Module element, Type attributeType, bool inherit);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.Module * Type * bool -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As Module, attributeType As Type, inherit As Boolean) As Attribute

Parametry

element
Module

Obiekt pochodny Module klasy opisującej przenośny plik wykonywalny.An object derived from the Module class that describes a portable executable file.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

inherit
Boolean

Ten parametr jest ignorowany i nie ma wpływu na działanie tej metody.This parameter is ignored, and does not affect the operation of this method.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie GetCustomAttribute metody pobierającej Module jako parametr.The following code example illustrates the use of the GetCustomAttribute method taking a Module as a parameter.

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;

// Add the Debuggable attribute to the module.
[module:Debuggable(true,false)];
namespace IsDef2CS
{
  ref class DemoClass
  {
  public:
   static void Main()
   {
     
     // Get the class type to access its metadata.
     Type^ clsType = DemoClass::typeid;
     
     // See if the Debuggable attribute is defined for this module.
     bool isDef = Attribute::IsDefined( clsType->Module, DebuggableAttribute::typeid );
     
     // Display the result.
     Console::WriteLine( "The Debuggable attribute {0} "
     "defined for Module {1}.", isDef ? (String^)"is" : "is not", clsType->Module->Name );
     
     // If the attribute is defined, display the JIT settings.
     if ( isDef )
     {
      
      // Retrieve the attribute itself.
      DebuggableAttribute^ dbgAttr = dynamic_cast<DebuggableAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( clsType->Module, DebuggableAttribute::typeid ));
      if ( dbgAttr != nullptr )
      {
        Console::WriteLine( "JITTrackingEnabled is {0}.", dbgAttr->IsJITTrackingEnabled );
        Console::WriteLine( "JITOptimizerDisabled is {0}.", dbgAttr->IsJITOptimizerDisabled );
      }
      else
            Console::WriteLine( "The Debuggable attribute "
      "could not be retrieved." );
     }
   }

  };

}


/*
 * Output:
 * The Debuggable attribute is defined for Module IsDef2CS.exe.
 * JITTrackingEnabled is True.
 * JITOptimizerDisabled is False.
 */
using System;
using System.Diagnostics;

// Add the Debuggable attribute to the module.
[module:Debuggable(true, false)]
namespace IsDef2CS
{
  public class DemoClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the class type to access its metadata.
      Type clsType = typeof(DemoClass);
      // See if the Debuggable attribute is defined for this module.
      bool isDef = Attribute.IsDefined(clsType.Module,
        typeof(DebuggableAttribute));
      // Display the result.
      Console.WriteLine("The Debuggable attribute {0} " +
        "defined for Module {1}.",
        isDef ? "is" : "is not",
        clsType.Module.Name);
      // If the attribute is defined, display the JIT settings.
      if (isDef)
      {
        // Retrieve the attribute itself.
        DebuggableAttribute dbgAttr = (DebuggableAttribute)
          Attribute.GetCustomAttribute(clsType.Module,
          typeof(DebuggableAttribute));
        if (dbgAttr != null)
        {
          Console.WriteLine("JITTrackingEnabled is {0}.",
            dbgAttr.IsJITTrackingEnabled);
          Console.WriteLine("JITOptimizerDisabled is {0}.",
            dbgAttr.IsJITOptimizerDisabled);
        }
        else
          Console.WriteLine("The Debuggable attribute " +
            "could not be retrieved.");
      }
    }
  }
}

/*
 * Output:
 * The Debuggable attribute is defined for Module IsDef2CS.exe.
 * JITTrackingEnabled is True.
 * JITOptimizerDisabled is False.
 */
Imports System.Reflection
Imports System.Diagnostics

' Add the Debuggable attribute to the module.
<Module: Debuggable(True, False)> 

Module DemoModule
  Sub Main()
    ' Get the module type information to access its metadata.
    Dim modType As Type = GetType(DemoModule)
    ' See if the Debuggable attribute is defined.
    Dim isDef As Boolean = Attribute.IsDefined(modType.Module, _
                GetType(DebuggableAttribute))
    Dim strDef As String
    If isDef = True Then
      strDef = "is"
    Else
      strDef = "is not"
    End If
    ' Display the result
    Console.WriteLine("The debuggable attribute {0} defined for " & _
             "module {1}.", strDef, modType.Name)
    ' If the attribute is defined, display the JIT settings.
    If isDef = True Then
      ' Retrieve the attribute itself.
      Dim attr As Attribute = _
        Attribute.GetCustomAttribute(modType.Module, _
        GetType(DebuggableAttribute))
      If Not attr Is Nothing And TypeOf attr Is DebuggableAttribute Then
        Dim dbgAttr As DebuggableAttribute = _
          CType(attr, DebuggableAttribute)
        Console.WriteLine("JITTrackingEnabled is {0}.", _
          dbgAttr.IsJITTrackingEnabled.ToString())
        Console.WriteLine("JITOptimizerDisabled is {0}.", _
          dbgAttr.IsJITOptimizerDisabled.ToString())
      Else
        Console.WriteLine("The Debuggable attribute could " & _
                 "not be retrieved.")
      End If
    End If
  End Sub
End Module

' Output:
' The debuggable attribute is defined for module DemoModule.
' JITTrackingEnabled is True.
' JITOptimizerDisabled is False.

Dotyczy

GetCustomAttribute(Module, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do modułu.Retrieves a custom attribute applied to a module. Parametry określają moduł i typ atrybutu niestandardowego, który ma zostać wyszukany.Parameters specify the module, and the type of the custom attribute to search for.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::Module ^ element, Type ^ attributeType);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.Module element, Type attributeType);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.Module element, Type attributeType);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.Module * Type -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As Module, attributeType As Type) As Attribute

Parametry

element
Module

Obiekt pochodny Module klasy opisującej przenośny plik wykonywalny.An object derived from the Module class that describes a portable executable file.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie GetCustomAttribute metody pobierającej Module jako parametr.The following code example illustrates the use of the GetCustomAttribute method taking a Module as a parameter.

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;

// Add the Debuggable attribute to the module.
[module:Debuggable(true,false)];
namespace IsDef2CS
{
  ref class DemoClass
  {
  public:
   static void Main()
   {
     
     // Get the class type to access its metadata.
     Type^ clsType = DemoClass::typeid;
     
     // See if the Debuggable attribute is defined for this module.
     bool isDef = Attribute::IsDefined( clsType->Module, DebuggableAttribute::typeid );
     
     // Display the result.
     Console::WriteLine( "The Debuggable attribute {0} "
     "defined for Module {1}.", isDef ? (String^)"is" : "is not", clsType->Module->Name );
     
     // If the attribute is defined, display the JIT settings.
     if ( isDef )
     {
      
      // Retrieve the attribute itself.
      DebuggableAttribute^ dbgAttr = dynamic_cast<DebuggableAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( clsType->Module, DebuggableAttribute::typeid ));
      if ( dbgAttr != nullptr )
      {
        Console::WriteLine( "JITTrackingEnabled is {0}.", dbgAttr->IsJITTrackingEnabled );
        Console::WriteLine( "JITOptimizerDisabled is {0}.", dbgAttr->IsJITOptimizerDisabled );
      }
      else
            Console::WriteLine( "The Debuggable attribute "
      "could not be retrieved." );
     }
   }

  };

}


/*
 * Output:
 * The Debuggable attribute is defined for Module IsDef2CS.exe.
 * JITTrackingEnabled is True.
 * JITOptimizerDisabled is False.
 */
using System;
using System.Diagnostics;

// Add the Debuggable attribute to the module.
[module:Debuggable(true, false)]
namespace IsDef2CS
{
  public class DemoClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the class type to access its metadata.
      Type clsType = typeof(DemoClass);
      // See if the Debuggable attribute is defined for this module.
      bool isDef = Attribute.IsDefined(clsType.Module,
        typeof(DebuggableAttribute));
      // Display the result.
      Console.WriteLine("The Debuggable attribute {0} " +
        "defined for Module {1}.",
        isDef ? "is" : "is not",
        clsType.Module.Name);
      // If the attribute is defined, display the JIT settings.
      if (isDef)
      {
        // Retrieve the attribute itself.
        DebuggableAttribute dbgAttr = (DebuggableAttribute)
          Attribute.GetCustomAttribute(clsType.Module,
          typeof(DebuggableAttribute));
        if (dbgAttr != null)
        {
          Console.WriteLine("JITTrackingEnabled is {0}.",
            dbgAttr.IsJITTrackingEnabled);
          Console.WriteLine("JITOptimizerDisabled is {0}.",
            dbgAttr.IsJITOptimizerDisabled);
        }
        else
          Console.WriteLine("The Debuggable attribute " +
            "could not be retrieved.");
      }
    }
  }
}

/*
 * Output:
 * The Debuggable attribute is defined for Module IsDef2CS.exe.
 * JITTrackingEnabled is True.
 * JITOptimizerDisabled is False.
 */
Imports System.Reflection
Imports System.Diagnostics

' Add the Debuggable attribute to the module.
<Module: Debuggable(True, False)> 

Module DemoModule
  Sub Main()
    ' Get the module type information to access its metadata.
    Dim modType As Type = GetType(DemoModule)
    ' See if the Debuggable attribute is defined.
    Dim isDef As Boolean = Attribute.IsDefined(modType.Module, _
                GetType(DebuggableAttribute))
    Dim strDef As String
    If isDef = True Then
      strDef = "is"
    Else
      strDef = "is not"
    End If
    ' Display the result
    Console.WriteLine("The debuggable attribute {0} defined for " & _
             "module {1}.", strDef, modType.Name)
    ' If the attribute is defined, display the JIT settings.
    If isDef = True Then
      ' Retrieve the attribute itself.
      Dim attr As Attribute = _
        Attribute.GetCustomAttribute(modType.Module, _
        GetType(DebuggableAttribute))
      If Not attr Is Nothing And TypeOf attr Is DebuggableAttribute Then
        Dim dbgAttr As DebuggableAttribute = _
          CType(attr, DebuggableAttribute)
        Console.WriteLine("JITTrackingEnabled is {0}.", _
          dbgAttr.IsJITTrackingEnabled.ToString())
        Console.WriteLine("JITOptimizerDisabled is {0}.", _
          dbgAttr.IsJITOptimizerDisabled.ToString())
      Else
        Console.WriteLine("The Debuggable attribute could " & _
                 "not be retrieved.")
      End If
    End If
  End Sub
End Module

' Output:
' The debuggable attribute is defined for module DemoModule.
' JITTrackingEnabled is True.
' JITOptimizerDisabled is False.

Dotyczy

GetCustomAttribute(MemberInfo, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do elementu członkowskiego typu.Retrieves a custom attribute applied to a member of a type. Parametry określają element członkowski i typ atrybutu niestandardowego do wyszukania.Parameters specify the member, and the type of the custom attribute to search for.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::MemberInfo ^ element, Type ^ attributeType);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.MemberInfo element, Type attributeType);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.MemberInfo element, Type attributeType);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.MemberInfo * Type -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As MemberInfo, attributeType As Type) As Attribute

Parametry

element
MemberInfo

Obiekt pochodny MemberInfo klasy opisującej Konstruktor, zdarzenie, pole, metodę lub element członkowski właściwości klasy.An object derived from the MemberInfo class that describes a constructor, event, field, method, or property member of a class.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

element nie jest konstruktorem, metodami, właściwością, zdarzeniem, typem ani polem.element is not a constructor, method, property, event, type, or field.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Nie można załadować typu niestandardowego atrybutu.A custom attribute type cannot be loaded.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie GetCustomAttribute metody pobierającej MemberInfo jako parametr.The following code example illustrates the use of the GetCustomAttribute method taking a MemberInfo as a parameter.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

namespace IsDef4CS
{
  public ref class TestClass
  {
  public:

   // Assign the Obsolete attribute to a method.

   [Obsolete("This method is obsolete. Use Method2 instead.")]
   void Method1(){}

   void Method2(){}

  };

  ref class DemoClass
  {
  public:
   static void Main()
   {
     
     // Get the class type to access its metadata.
     Type^ clsType = TestClass::typeid;
     
     // Get the MethodInfo object for Method1.
     MethodInfo^ mInfo = clsType->GetMethod( "Method1" );
     
     // See if the Obsolete attribute is defined for this method.
     bool isDef = Attribute::IsDefined( mInfo, ObsoleteAttribute::typeid );
     
     // Display the result.
     Console::WriteLine( "The Obsolete Attribute {0} defined for {1} of class {2}.", isDef ? (String^)"is" : "is not", mInfo->Name, clsType->Name );
     
     // If it's defined, display the attribute's message.
     if ( isDef )
     {
      ObsoleteAttribute^ obsAttr = dynamic_cast<ObsoleteAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( mInfo, ObsoleteAttribute::typeid ));
      if ( obsAttr != nullptr )
            Console::WriteLine( "The message is: \"{0}\".", obsAttr->Message );
      else
            Console::WriteLine( "The message could not be retrieved." );
     }
   }

  };

}


/*
 * Output:
 * The Obsolete Attribute is defined for Method1 of class TestClass.
 * The message is: "This method is obsolete. Use Method2 instead.".
 */
using System;
using System.Reflection;

namespace IsDef4CS
{
  public class TestClass
  {
    // Assign the Obsolete attribute to a method.
    [Obsolete("This method is obsolete. Use Method2 instead.")]
    public void Method1()
    {}
    public void Method2()
    {}
  }

  public class DemoClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the class type to access its metadata.
      Type clsType = typeof(TestClass);
      // Get the MethodInfo object for Method1.
      MethodInfo mInfo = clsType.GetMethod("Method1");
      // See if the Obsolete attribute is defined for this method.
      bool isDef = Attribute.IsDefined(mInfo, typeof(ObsoleteAttribute));
      // Display the result.
      Console.WriteLine("The Obsolete Attribute {0} defined for {1} of class {2}.",
        isDef ? "is" : "is not", mInfo.Name, clsType.Name);
      // If it's defined, display the attribute's message.
      if (isDef)
      {
        ObsoleteAttribute obsAttr =
                 (ObsoleteAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(
                          mInfo, typeof(ObsoleteAttribute));
        if (obsAttr != null)
          Console.WriteLine("The message is: \"{0}\".",
            obsAttr.Message);
        else
          Console.WriteLine("The message could not be retrieved.");
      }
    }
  }
}

/*
 * Output:
 * The Obsolete Attribute is defined for Method1 of class TestClass.
 * The message is: "This method is obsolete. Use Method2 instead.".
 */
Imports System.Reflection

Module DemoModule

  Public Class TestClass
    ' Assign the Obsolete attribute to a method.
    <Obsolete("This method is obsolete. Use Method2() instead.")> _
    Public Sub Method1()
    End Sub

    Public Sub Method2()
    End Sub
  End Class

  Sub Main()
    ' Get the class type to access its metadata.
    Dim clsType As Type = GetType(TestClass)
    ' Get the MethodInfo object for Method1.
    Dim mInfo As MethodInfo = clsType.GetMethod("Method1")
    ' See if the Obsolete attribute is defined for this method.
    Dim isDef As Boolean = Attribute.IsDefined(mInfo, _
      GetType(ObsoleteAttribute))
    Dim strDef As String
    If isDef = True Then
      strDef = "is"
    Else
      strDef = "is not"
    End If
    ' Display the results.
    Console.WriteLine("The Obsolete attribute {0} defined for " & _
      "method {1} of class {2}.", strDef, mInfo.Name, clsType.Name)
    ' If it's defined, display the attribute's message.
    If isDef = True Then
      Dim attr As Attribute = Attribute.GetCustomAttribute(mInfo, _
        GetType(ObsoleteAttribute))
      If Not attr Is Nothing And TypeOf attr Is ObsoleteAttribute Then
        Dim obsAttr As ObsoleteAttribute = _
          CType(attr, ObsoleteAttribute)
        Console.WriteLine("The message is: ""{0}""", obsAttr.Message)
      Else
        Console.WriteLine("The message could not be retrieved.")
      End If
    End If
  End Sub
End Module

' Output:
' The Obsolete attribute is defined for method Method1 of class TestClass.
' The message is: "This method is obsolete. Use Method2() instead."

Uwagi

Dopasowanie jest określane w taki sam sposób, jak opisano w sekcji wartość zwracana w Type.IsAssignableFrom .A match is determined in the same way described in the Return Value section of Type.IsAssignableFrom.

Uwaga

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, ta metoda zwraca atrybuty zabezpieczeń w typach, metodach i konstruktorach, jeśli atrybuty są przechowywane w nowym formacie metadanych.Starting with the .NET Framework version 2.0, this method returns security attributes on types, methods, and constructors if the attributes are stored in the new metadata format. Zestawy skompilowane w wersji 2,0 lub nowszej używają nowego formatu.Assemblies compiled with version 2.0 or later use the new format. Zestawy dynamiczne i zestawy skompilowane ze starszymi wersjami .NET Framework korzystają ze starego formatu XML.Dynamic assemblies and assemblies compiled with earlier versions of the .NET Framework use the old XML format. Zobacz emitowanie deklaratywnych atrybutów zabezpieczeń.See Emitting Declarative Security Attributes.

Dotyczy

GetCustomAttribute(Assembly, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do określonego zestawu.Retrieves a custom attribute applied to a specified assembly. Parametry określają zestaw i typ atrybutu niestandardowego, który ma zostać wyszukany.Parameters specify the assembly and the type of the custom attribute to search for.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::Assembly ^ element, Type ^ attributeType);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.Assembly element, Type attributeType);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.Assembly element, Type attributeType);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.Assembly * Type -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As Assembly, attributeType As Type) As Attribute

Parametry

element
Assembly

Obiekt pochodny Assembly klasy opisującej kolekcję modułów wielokrotnego użytku.An object derived from the Assembly class that describes a reusable collection of modules.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie GetCustomAttribute metody pobierającej Assembly jako parametr.The following code example illustrates the use of the GetCustomAttribute method taking an Assembly as a parameter.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

// Add an AssemblyDescription attribute
[assembly:AssemblyDescription("A sample description")];
namespace IsDef1CS
{
  ref class DemoClass
  {
  public:
   static void Main()
   {
     
     // Get the class type to access its metadata.
     Type^ clsType = DemoClass::typeid;
     
     // Get the assembly object.
     Assembly^ assy = clsType->Assembly;
     
     // Store the assembly's name.
     String^ assyName = assy->GetName()->Name;
     
     //Type assyType = assy.GetType();
     // See if the Assembly Description is defined.
     bool isdef = Attribute::IsDefined( assy, AssemblyDescriptionAttribute::typeid );
     if ( isdef )
     {
      
      // Affirm that the attribute is defined.
      Console::WriteLine( "The AssemblyDescription attribute "
      "is defined for assembly {0}.", assyName );
      
      // Get the description attribute itself.
      AssemblyDescriptionAttribute^ adAttr = dynamic_cast<AssemblyDescriptionAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( assy, AssemblyDescriptionAttribute::typeid ));
      
      // Display the description.
      if ( adAttr != nullptr )
            Console::WriteLine( "The description is \"{0}\".", adAttr->Description );
      else
            Console::WriteLine( "The description could not "
      "be retrieved." );
     }
     else
         Console::WriteLine( "The AssemblyDescription attribute is not "
     "defined for assembly {0}.", assyName );
   }

  };

}


/*
 * Output:
 * The AssemblyDescription attributeis defined for assembly IsDef1CS.
 * The description is "A sample description".
 */
using System;
using System.Reflection;

// Add an AssemblyDescription attribute
[assembly: AssemblyDescription("A sample description")]
namespace IsDef1CS
{
  public class DemoClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the class type to access its metadata.
      Type clsType = typeof(DemoClass);
      // Get the assembly object.
      Assembly assy = clsType.Assembly;
      // Store the assembly's name.
      String assyName = assy.GetName().Name;
      // See if the Assembly Description is defined.
      bool isdef = Attribute.IsDefined(assy,
        typeof(AssemblyDescriptionAttribute));
      if (isdef)
      {
        // Affirm that the attribute is defined.
        Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute " +
          "is defined for assembly {0}.", assyName);
        // Get the description attribute itself.
        AssemblyDescriptionAttribute adAttr =
          (AssemblyDescriptionAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(
          assy, typeof(AssemblyDescriptionAttribute));
        // Display the description.
        if (adAttr != null)
          Console.WriteLine("The description is \"{0}\".",
            adAttr.Description);
        else
          Console.WriteLine("The description could not " +
            "be retrieved.");
      }
      else
        Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute is not " +
          "defined for assembly {0}.", assyName);
    }
  }
}

/*
 * Output:
 * The AssemblyDescription attribute is defined for assembly IsDef1CS.
 * The description is "A sample description".
 */
Imports System.Reflection

' Add an AssemblyDescription attribute.
<Assembly: AssemblyDescription("A sample description")> 

Module DemoModule
  Sub Main()
    ' Get the assembly for this module.
    Dim assy As System.Reflection.Assembly = GetType(DemoModule).Assembly
    ' Store the assembly name.
    Dim assyName As String = assy.GetName().Name
    ' See if the AssemblyDescription attribute is defined.
    If Attribute.IsDefined(assy, GetType(AssemblyDescriptionAttribute)) _
      Then
      ' Affirm that the attribute is defined. Assume the filename of
      ' this code example is "IsDef1VB".
      Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute is " & _
        "defined for assembly {0}.", assyName)
      ' Get the description attribute itself.
      Dim attr As Attribute = Attribute.GetCustomAttribute( _
        assy, GetType(AssemblyDescriptionAttribute))
      ' Display the description.
      If Not attr Is Nothing And _
        TypeOf attr Is AssemblyDescriptionAttribute Then
        Dim adAttr As AssemblyDescriptionAttribute = _
          CType(attr, AssemblyDescriptionAttribute)
        Console.WriteLine("The description is " & _
          Chr(34) & "{0}" & Chr(34) & ".", adAttr.Description)
      Else
        Console.WriteLine("The description could not be retrieved.")
      End If
    Else
      Console.WriteLine("The AssemblyDescription attribute is not " & _
               "defined for assembly {0}.", assyName)
    End If
  End Sub
End Module

' Output:
' The AssemblyDescription attribute is defined for assembly IsDef1VB.
' The description is "A sample description".

Uwagi

Użyj GetCustomAttributes metody, jeśli oczekujesz, że więcej niż jedna wartość ma zostać zwrócona lub AmbiguousMatchException zostanie wygenerowane.Use the GetCustomAttributes method if you expect more than one value to be returned, or AmbiguousMatchException will be thrown.

Uwaga

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, ta metoda zwraca atrybuty zabezpieczeń, jeśli atrybuty są przechowywane w nowym formacie metadanych.Starting with the .NET Framework version 2.0, this method returns security attributes if the attributes are stored in the new metadata format. Zestawy skompilowane w wersji 2,0 lub nowszej używają nowego formatu.Assemblies compiled with version 2.0 or later use the new format. Zestawy dynamiczne i zestawy skompilowane ze starszymi wersjami .NET Framework korzystają ze starego formatu XML.Dynamic assemblies and assemblies compiled with earlier versions of the .NET Framework use the old XML format. Zobacz emitowanie deklaratywnych atrybutów zabezpieczeń.See Emitting Declarative Security Attributes.

Dotyczy

GetCustomAttribute(ParameterInfo, Type)

Pobiera niestandardowy atrybut zastosowany do parametru metody.Retrieves a custom attribute applied to a method parameter. Parametry określają parametr Method i typ atrybutu niestandardowego, który ma zostać wyszukany.Parameters specify the method parameter, and the type of the custom attribute to search for.

public:
 static Attribute ^ GetCustomAttribute(System::Reflection::ParameterInfo ^ element, Type ^ attributeType);
public static Attribute? GetCustomAttribute (System.Reflection.ParameterInfo element, Type attributeType);
public static Attribute GetCustomAttribute (System.Reflection.ParameterInfo element, Type attributeType);
static member GetCustomAttribute : System.Reflection.ParameterInfo * Type -> Attribute
Public Shared Function GetCustomAttribute (element As ParameterInfo, attributeType As Type) As Attribute

Parametry

element
ParameterInfo

Obiekt pochodny ParameterInfo klasy opisującej parametr elementu członkowskiego klasy.An object derived from the ParameterInfo class that describes a parameter of a member of a class.

attributeType
Type

Typ lub typ podstawowy atrybutu niestandardowego do wyszukania.The type, or a base type, of the custom attribute to search for.

Zwraca

Attribute

Odwołanie do pojedynczego niestandardowego atrybutu typu, attributeType który jest stosowany do element , lub null Jeśli nie ma takiego atrybutu.A reference to the single custom attribute of type attributeType that is applied to element, or null if there is no such attribute.

Wyjątki

element lub attributeType jest null .element or attributeType is null.

attributeType nie pochodzi od Attribute .attributeType is not derived from Attribute.

Znaleziono więcej niż jeden z wymaganych atrybutów.More than one of the requested attributes was found.

Nie można załadować typu niestandardowego atrybutu.A custom attribute type cannot be loaded.

Przykłady

Poniższy przykład kodu definiuje klasę parametrów niestandardowych Attribute i stosuje atrybut niestandardowy do metody w klasie pochodnej i podstawie klasy pochodnej.The following code example defines a custom parameter Attribute class and applies the custom attribute to a method in a derived class and the base of the derived class. W przykładzie pokazano użycie GetCustomAttribute metody do zwrócenia atrybutów.The example shows the use of the GetCustomAttribute method to return the attributes.

// Example for the Attribute::GetCustomAttribute( ParameterInfo*, Type* ) 
// method.
using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Reflection;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::Parameter)]
  public ref class ArgumentUsageAttribute: public Attribute
  {
  protected:

   // usageMsg is storage for the attribute message.
   String^ usageMsg;

  public:

   // This is the attribute constructor.
   ArgumentUsageAttribute( String^ UsageMsg )
   {
     this->usageMsg = UsageMsg;
   }


   property String^ Message 
   {
     // This is the Message property for the attribute.
     String^ get()
     {
      return usageMsg;
     }

     void set( String^ value )
     {
      this->usageMsg = value;
     }
   }
  };

  public ref class BaseClass
  {
  public:

   // Assign an ArgumentUsage attribute to the strArray parameter.
   // Assign a ParamArray attribute to strList.
   virtual void TestMethod( [ArgumentUsage("Must pass an array here.")]array<String^>^strArray,
                ...array<String^>^strList ){}
  };

  public ref class DerivedClass: public BaseClass
  {
  public:

   // Assign an ArgumentUsage attributes to the strList parameter.
   virtual void TestMethod( array<String^>^strArray, [ArgumentUsage(
   "Can pass a parameter list or array here.")]array<String^>^strList ) override {}
  };
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of Attribute::GetCustomAttribute( Param"
  "eterInfo*, Type* )\ngenerates the following output." );

  // Get the class type, and then get the MethodInfo object 
  // for TestMethod to access its metadata.
  Type^ clsType = NDP_UE_CPP::DerivedClass::typeid;
  MethodInfo^ mInfo = clsType->GetMethod( "TestMethod" );

  // Iterate through the ParameterInfo array for the method parameters.
  array<ParameterInfo^>^pInfoArray = mInfo->GetParameters();
  if ( pInfoArray != nullptr )
  {
   // This implements foreach( ParameterInfo* paramInfo in pInfoArray ).
   IEnumerator^ myEnum = pInfoArray->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     ParameterInfo^ paramInfo = safe_cast<ParameterInfo^>(myEnum->Current);

     // See if the ParamArray attribute is defined.
     bool isDef = Attribute::IsDefined( paramInfo, ParamArrayAttribute::typeid );
     if ( isDef )
         Console::WriteLine( "\nThe ParamArray attribute is defined for \n"
     "parameter {0} of method {1}.", paramInfo->Name, mInfo->Name );

     // See if ParamUsageAttribute is defined. 
     // If so, display a message.
     NDP_UE_CPP::ArgumentUsageAttribute^ usageAttr = static_cast<NDP_UE_CPP::ArgumentUsageAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( paramInfo, NDP_UE_CPP::ArgumentUsageAttribute::typeid ));
     if ( usageAttr != nullptr )
     {
      Console::WriteLine( "\nThe ArgumentUsage attribute is defined for \n"
      "parameter {0} of method {1}.", paramInfo->Name, mInfo->Name );
      Console::WriteLine( "\n  The usage "
      "message for {0} is:\n  \"{1}\".", paramInfo->Name, usageAttr->Message );
     }
   }
  }
  else
   Console::WriteLine( "The parameters information could "
  "not be retrieved for method {0}.", mInfo->Name );
}

/*
This example of Attribute::GetCustomAttribute( ParameterInfo*, Type* )
generates the following output.

The ArgumentUsage attribute is defined for
parameter strArray of method TestMethod.

  The usage message for strArray is:
  "Must pass an array here.".

The ParamArray attribute is defined for
parameter strList of method TestMethod.

The ArgumentUsage attribute is defined for
parameter strList of method TestMethod.

  The usage message for strList is:
  "Can pass a parameter list or array here.".
*/
// Example for the Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type ) method.
using System;
using System.Reflection;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.
  [AttributeUsage( AttributeTargets.Parameter )]
  public class ArgumentUsageAttribute : Attribute
  {
    // This is the attribute constructor.
    public ArgumentUsageAttribute( string UsageMsg )
    {
      this.usageMsg = UsageMsg;
    }

    // usageMsg is storage for the attribute message.
    protected string usageMsg;

    // This is the Message property for the attribute.
    public string Message
    {
      get { return usageMsg; }
      set { usageMsg = value; }
    }
  }

  public class BaseClass
  {
    // Assign an ArgumentUsage attribute to the strArray parameter.
    // Assign a ParamArray attribute to strList using the params keyword.
    public virtual void TestMethod(
      [ArgumentUsage("Must pass an array here.")]
      String[] strArray,
      params String[] strList)
    { }
  }

  public class DerivedClass : BaseClass
  {
    // Assign an ArgumentUsage attribute to the strList parameter.
    // Assign a ParamArray attribute to strList using the params keyword.
    public override void TestMethod(
      String[] strArray,
      [ArgumentUsage("Can pass a parameter list or array here.")]
      params String[] strList)
    { }
  }

  class CustomParamDemo
  {
    static void Main( )
    {
      Console.WriteLine(
        "This example of Attribute.GetCustomAttribute( Param" +
        "eterInfo, Type )\ngenerates the following output." );

      // Get the class type, and then get the MethodInfo object
      // for TestMethod to access its metadata.
      Type clsType = typeof( DerivedClass );
      MethodInfo mInfo = clsType.GetMethod("TestMethod");

      // Iterate through the ParameterInfo array for the method parameters.
      ParameterInfo[] pInfoArray = mInfo.GetParameters();
      if (pInfoArray != null)
      {
        foreach( ParameterInfo paramInfo in pInfoArray )
        {
          // See if the ParamArray attribute is defined.
          bool isDef = Attribute.IsDefined(
            paramInfo, typeof(ParamArrayAttribute));

          if( isDef )
            Console.WriteLine(
              "\nThe ParamArray attribute is defined " +
              "for \nparameter {0} of method {1}.",
              paramInfo.Name, mInfo.Name);

          // See if ParamUsageAttribute is defined.
          // If so, display a message.
          ArgumentUsageAttribute usageAttr = (ArgumentUsageAttribute)
            Attribute.GetCustomAttribute(
              paramInfo, typeof(ArgumentUsageAttribute) );

          if( usageAttr != null )
          {
            Console.WriteLine(
              "\nThe ArgumentUsage attribute is defined " +
              "for \nparameter {0} of method {1}.",
              paramInfo.Name, mInfo.Name );

            Console.WriteLine( "\n  The usage " +
              "message for {0} is:\n  \"{1}\".",
              paramInfo.Name, usageAttr.Message);
          }
        }
      }
      else
        Console.WriteLine(
          "The parameters information could not " +
          "be retrieved for method {0}.", mInfo.Name);
    }
  }
}

/*
This example of Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type )
generates the following output.

The ArgumentUsage attribute is defined for
parameter strArray of method TestMethod.

  The usage message for strArray is:
  "Must pass an array here.".

The ParamArray attribute is defined for
parameter strList of method TestMethod.

The ArgumentUsage attribute is defined for
parameter strList of method TestMethod.

  The usage message for strList is:
  "Can pass a parameter list or array here.".
*/
' Example for the Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type ) method.
Imports System.Reflection

Namespace NDP_UE_VB

  ' Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Parameter)> _
  Public Class ArgumentUsageAttribute
    Inherits Attribute
      
    ' This is the attribute constructor.
    Public Sub New(UsageMsg As String)
      Me.usageMsg = UsageMsg
    End Sub

    ' usageMsg is storage for the attribute message.
    Protected usageMsg As String
      
    ' This is the Message property for the attribute.
    Public Property Message() As String
      Get
        Return usageMsg
      End Get
      Set
        usageMsg = value
      End Set
    End Property
  End Class

  Public Class BaseClass
    
    ' Assign an ArgumentUsage attribute to the strArray parameter.
    ' Assign a ParamArray attribute to strList using the ParamArray keyword.
    Public Overridable Sub TestMethod( _
      <ArgumentUsage("Must pass an array here.")> _
      strArray() As String, _
      ParamArray strList() As String)
    End Sub
  End Class

  Public Class DerivedClass
    Inherits BaseClass
      
    ' Assign an ArgumentUsage attribute to the strList parameter.
    ' Assign a ParamArray attribute to strList using the ParamArray keyword.
    Public Overrides Sub TestMethod( _
      strArray() As String, _
      <ArgumentUsage("Can pass a parameter list or array here.")> _
      ParamArray strList() As String)
    End Sub
  End Class

  Module CustomParamDemo
    
    Sub Main()
      Console.WriteLine( _
        "This example of Attribute.GetCustomAttribute" & _
        "( ParameterInfo, Type )" & vbCrLf & _
        "generates the following output.")
       
      ' Get the class type, and then get the MethodInfo object 
      ' for TestMethod to access its metadata.
      Dim clsType As Type = GetType(DerivedClass)
      Dim mInfo As MethodInfo = clsType.GetMethod("TestMethod")
       
      ' Iterate through the ParameterInfo array for the method parameters.
      Dim pInfoArray As ParameterInfo() = mInfo.GetParameters()
      If Not (pInfoArray Is Nothing) Then
        Dim paramInfo As ParameterInfo
        For Each paramInfo In pInfoArray

          ' See if the ParamArray attribute is defined.
          Dim isDef As Boolean = _
            Attribute.IsDefined(paramInfo, _
              GetType(ParamArrayAttribute))

          If isDef Then
            Console.WriteLine( vbCrLf & _
              "The ParamArray attribute is defined for " & _
              vbCrLf & "parameter {0} of method {1}.", _
              paramInfo.Name, mInfo.Name)
          End If
          
          ' See if ParamUsageAttribute is defined. 
          ' If so, display a message.
          Dim usageAttr As ArgumentUsageAttribute = _
            Attribute.GetCustomAttribute(paramInfo, _
              GetType(ArgumentUsageAttribute))

          If Not (usageAttr Is Nothing) Then
            Console.WriteLine( vbCrLf & "The " & _
              "ArgumentUsage attribute is defined for " & _
              vbCrLf & "parameter {0} of method {1}.", _
              paramInfo.Name, mInfo.Name)
            Console.WriteLine( vbCrLf & _
              "  The usage message for {0} is: " & _
              vbCrLf & "  ""{1}"".", _
              paramInfo.Name, usageAttr.Message)
          End If
        Next paramInfo
      Else
        Console.WriteLine( _
          "The parameters information could " & _
          "not be retrieved for method {0}.", mInfo.Name)
      End If
    End Sub

  End Module ' DemoClass
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of Attribute.GetCustomAttribute( ParameterInfo, Type )
' generates the following output.
' 
' The ArgumentUsage attribute is defined for
' parameter strArray of method TestMethod.
' 
'   The usage message for strArray is:
'   "Must pass an array here.".
' 
' The ParamArray attribute is defined for
' parameter strList of method TestMethod.
' 
' The ArgumentUsage attribute is defined for
' parameter strList of method TestMethod.
' 
'   The usage message for strList is:
'   "Can pass a parameter list or array here.".

Uwagi

Jeśli element reprezentuje parametr w metodzie typu pochodnego, wartość zwracana zawiera dziedziczone atrybuty niestandardowe stosowane do tego samego parametru w zastąpionych metodach podstawowych.If element represents a parameter in a method of a derived type, the return value includes the inheritable custom attributes applied to the same parameter in the overridden base methods.

Dotyczy