Attribute._Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) Metoda

Definicja

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfoCount;
void _Attribute.GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger) Implements _Attribute.GetTypeInfoCount

Parametry

pcTInfo
UInt32

Wskazuje lokalizację, która odbiera informację o liczbie typów dostarczanych przez obiekt.Points to a location that receives the number of type information interfaces provided by the object.

Implementuje

Wyjątki

Dostęp z późnym wiązaniem przy użyciu interfejsu COM IDispatch nie jest obsługiwany.Late-bound access using the COM IDispatch interface is not supported.

Uwagi

Ta metoda umożliwia dostęp do klas zarządzanych z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDispatch:: GetTypeInfoCount.For more information, see IDispatch::GetTypeInfoCount.

Dotyczy