AttributeTargets Wyliczenie

Definicja

Określa elementy aplikacji, na których jest prawidłowy, aby zastosować atrybut.Specifies the application elements on which it is valid to apply an attribute.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class AttributeTargets
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum AttributeTargets
type AttributeTargets = 
Public Enum AttributeTargets
Dziedziczenie
AttributeTargets
Atrybuty

Pola

All 32767

Atrybut można zastosować do dowolnego elementu aplikacji.Attribute can be applied to any application element.

Assembly 1

Atrybut może zostać zastosowany do zestawu.Attribute can be applied to an assembly.

Class 4

Atrybut może być stosowany do klasy.Attribute can be applied to a class.

Constructor 32

Atrybut może być stosowany do konstruktora.Attribute can be applied to a constructor.

Delegate 4096

Atrybut można zastosować do obiektu delegowanego.Attribute can be applied to a delegate.

Enum 16

Atrybut może być stosowany do wyliczenia.Attribute can be applied to an enumeration.

Event 512

Atrybut może być stosowany do zdarzenia.Attribute can be applied to an event.

Field 256

Atrybut może być stosowany do pola.Attribute can be applied to a field.

GenericParameter 16384

Atrybut może być stosowany do parametru generycznego.Attribute can be applied to a generic parameter. Obecnie ten atrybut może być stosowany tylko w programie C#, języku pośrednim firmy Microsoft (MSIL) i emitowanym kodzie.Currently, this attribute can be applied only in C#, Microsoft intermediate language (MSIL), and emitted code.

Interface 1024

Atrybut może być stosowany do interfejsu.Attribute can be applied to an interface.

Method 64

Atrybut można zastosować do metody.Attribute can be applied to a method.

Module 2

Atrybut może być stosowany do modułu.Attribute can be applied to a module. Module odnosi się do przenośnego pliku wykonywalnego (. dll lub. exe), a nie modułu Visual Basic Standard.Module refers to a portable executable file (.dll or.exe) and not a Visual Basic standard module.

Parameter 2048

Atrybut może być stosowany do parametru.Attribute can be applied to a parameter.

Property 128

Atrybut może być stosowany do właściwości.Attribute can be applied to a property.

ReturnValue 8192

Atrybut może być stosowany do wartości zwracanej.Attribute can be applied to a return value.

Struct 8

Atrybut może być stosowany do struktury; oznacza to, że typ wartości.Attribute can be applied to a structure; that is, a value type.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje stosowanie atrybutów do różnych elementów docelowych.The following example illustrates the application of attributes to various targets.

Uwaga

Składnia Visual Basic i C++ Visual nie obsługuje obecnie zastosowania atrybutów do parametrów typu.Visual Basic and Visual C++ syntax currently do not support the application of attributes to type parameters.

using namespace System;

namespace AttTargsCS
{

  // This attribute is only valid on a class.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::Class)]
  public ref class ClassTargetAttribute: public Attribute{};


  // This attribute is only valid on a method.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::Method)]
  public ref class MethodTargetAttribute: public Attribute{};


  // This attribute is only valid on a constructor.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::Constructor)]
  public ref class ConstructorTargetAttribute: public Attribute{};


  // This attribute is only valid on a field.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::Field)]
  public ref class FieldTargetAttribute: public Attribute{};


  // This attribute is valid on a class or a method.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::Class|AttributeTargets::Method)]
  public ref class ClassMethodTargetAttribute: public Attribute{};


  // This attribute is valid on any target.

  [AttributeUsage(AttributeTargets::All)]
  public ref class AllTargetsAttribute: public Attribute{};


  [ClassTarget]
  [ClassMethodTarget]
  [AllTargets]
  public ref class TestClassAttribute
  {
  private:

   [ConstructorTarget]
   [AllTargets]
   TestClassAttribute(){}


  public:

   [MethodTarget]
   [ClassMethodTarget]
   [AllTargets]
   void Method1(){}


   [FieldTarget]
   [AllTargets]
   int myInt;
   static void Main(){}

  };

}

using System;

namespace AttTargsCS {
  // This attribute is only valid on a class.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
  public class ClassTargetAttribute : Attribute {
  }

  // This attribute is only valid on a method.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
  public class MethodTargetAttribute : Attribute {
  }

  // This attribute is only valid on a constructor.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Constructor)]
  public class ConstructorTargetAttribute : Attribute {
  }

  // This attribute is only valid on a field.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Field)]
  public class FieldTargetAttribute : Attribute {
  }

  // This attribute is valid on a class or a method.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Class|AttributeTargets.Method)]
  public class ClassMethodTargetAttribute : Attribute {
  }

  // This attribute is valid on a generic type parameter.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.GenericParameter)]
  public class GenericParameterTargetAttribute : Attribute {
  }

  // This attribute is valid on any target.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
  public class AllTargetsAttribute : Attribute {
  }

  [ClassTarget]
  [ClassMethodTarget]
  [AllTargets]
  public class TestClassAttribute {
    [ConstructorTarget]
    [AllTargets]
    TestClassAttribute() {
    }

    [MethodTarget]
    [ClassMethodTarget]
    [AllTargets]
    public void Method1() {
    }

    [FieldTarget]
    [AllTargets]
    public int myInt;

    public void GenericMethod<
      [GenericParameterTarget, AllTargets] T>(T x) {
    }

    static void Main(string[] args) {
    }
  }
}
Module DemoModule
  ' This attribute is only valid on a class.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Class)> _
  Public Class ClassTargetAttribute
    Inherits Attribute
  End Class

  ' This attribute is only valid on a method.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Method)> _
  Public Class MethodTargetAttribute
    Inherits Attribute
  End Class

  ' This attribute is only valid on a constructor.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Constructor)> _
  Public Class ConstructorTargetAttribute 
    Inherits Attribute
  End Class

  ' This attribute is only valid on a field.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Field)> _
  Public Class FieldTargetAttribute 
    Inherits Attribute
  End Class

  ' This attribute is valid on a class or a method.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.Class Or AttributeTargets.Method)> _
  Public Class ClassMethodTargetAttribute 
    Inherits Attribute
  End Class

  ' This attribute is valid on any target.
  <AttributeUsage(AttributeTargets.All)> _
  Public Class AllTargetsAttribute 
    Inherits Attribute
  End Class

  <ClassTarget, _
  ClassMethodTarget, _
  AllTargets> _
  Public Class TestClassAttribute
    <ConstructorTarget, _
    AllTargets> _
    Public Sub New
    End Sub

    <MethodTarget, _
    ClassMethodTarget, _
    AllTargets> _
    Public Sub Method1()
    End Sub

    <FieldTarget, _
    AllTargets> _
    Public myInt as Integer
  End Class

  Sub Main()
  End Sub
End Module

Uwagi

Klasa AttributeUsageAttribute używa tego wyliczenia do określenia rodzaju elementu, w którym jest on prawidłowy, aby zastosować atrybut.The AttributeUsageAttribute class uses this enumeration to specify the kind of element on which it is valid to apply an attribute.

wartości wyliczeniowe AttributeTargets mogą być łączone z wartością bitową lub operacją w celu uzyskania preferowanej kombinacji.AttributeTargets enumeration values can be combined with a bitwise OR operation to get the preferred combination.

Dotyczy

Zobacz też