AttributeUsageAttribute.AllowMultiple Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną wskazującą, czy dla pojedynczego elementu programu można określić więcej niż jedno wystąpienie wskazanego atrybutu.Gets or sets a Boolean value indicating whether more than one instance of the indicated attribute can be specified for a single program element.

public:
 property bool AllowMultiple { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowMultiple { get; set; }
member this.AllowMultiple : bool with get, set
Public Property AllowMultiple As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli dozwolone jest określenie więcej niż jednego wystąpienia; w przeciwnym razie. falsetrue if more than one instance is allowed to be specified; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

Atrybut, który można określić więcej niż raz dla elementu programu jest nazywany atrybutem wielokrotnego użycia.An attribute that can be specified more than once for a program element is called a multi-use attribute. Atrybut, który można określić tylko raz, jest nazywany atrybutem jednokrotnego użycia.An attribute that can be specified only once is called a single-use attribute.

Dotyczy

Zobacz też