Boolean.CompareTo Metoda

Definicja

Porównuje to wystąpienie z określonym obiektem lub Boolean obiektem i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje ich relację ze sobą.

Przeciążenia

CompareTo(Boolean)

Porównuje to wystąpienie z określonym Boolean obiektem i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje ich relację ze sobą.

CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie z określonym obiektem i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje ich relację ze sobą.

CompareTo(Boolean)

Porównuje to wystąpienie z określonym Boolean obiektem i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje ich relację ze sobą.

public:
 virtual int CompareTo(bool value);
public int CompareTo (bool value);
abstract member CompareTo : bool -> int
override this.CompareTo : bool -> int
Public Function CompareTo (value As Boolean) As Integer

Parametry

value
Boolean

Boolean Obiekt do porównania z tym wystąpieniem.

Zwraca

Int32

Liczba całkowita ze znakiem wskazująca względne wartości tego wystąpienia i value.

Wartość zwracana Warunek
Mniej niż zero To wystąpienie to false i value ma wartość true.
Zero To wystąpienie i value są równe (oba są true lub oba są false).
Większe od zera To wystąpienie to true i value ma wartość false.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia ogólne i niegeneryczne wersje CompareTo metody dla kilku typów wartości i odwołań.

// This example demonstrates the two versions of the 
// CompareTo method for several base types.
// The general version takes a parameter of type Object, while the specific
// version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.
using namespace System;

void Show( String^ caption, Object^ var1, Object^ var2, int resultGeneric, int resultNonGeneric )
{
  String^ relation;
  Console::Write( caption );
  if ( resultGeneric == resultNonGeneric )
  {
   if ( resultGeneric < 0 )
      relation = "less than";
   else
   if ( resultGeneric > 0 )
      relation = "greater than";
   else
      relation = "equal to";
   Console::WriteLine( "{0} is {1} {2}", var1, relation, var2 );
  }
  // The following condition will never occur because the generic and non-generic
  // CompareTo methods are equivalent.
  else
  {
   Console::WriteLine( "Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}", resultGeneric, resultNonGeneric );
  }
}

int main()
{
  String^ nl = Environment::NewLine;
  String^ msg = "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}"
  "versions of the CompareTo method for several base types:{0}";
  Object^ obj; // An Object used to insure CompareTo(Object) is called.

  DateTime now = DateTime::Now;
  
  // Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
  TimeSpan tsX = TimeSpan(11,22,33,44);
  
  // Version = 1.2.333.4
  Version^ versX = gcnew Version( "1.2.333.4" );
  
  // Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
  Guid guidX = Guid( "{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}");
  Boolean a1 = true,a2 = true;
  Byte b1 = 1,b2 = 1;
  Int16 c1 = -2,c2 = 2;
  Int32 d1 = 3,d2 = 3;
  Int64 e1 = 4,e2 = -4;
  Decimal f1 = Decimal(-5.5), f2 = Decimal(5.5);
  Single g1 = 6.6f,g2 = 6.6f;
  Double h1 = 7.7,h2 = -7.7;
  Char i1 = 'A',i2 = 'A';
  String^ j1 = "abc", ^j2 = "abc";
  DateTime k1 = now,k2 = now;
  TimeSpan l1 = tsX,l2 = tsX;
  Version^ m1 = versX, ^m2 = gcnew Version( "2.0" );
  Guid n1 = guidX,n2 = guidX;
  
  // The following types are not CLS-compliant.
  SByte w1 = 8,w2 = 8;
  UInt16 x1 = 9,x2 = 9;
  UInt32 y1 = 10,y2 = 10;
  UInt64 z1 = 11,z2 = 11;
  
  //
  Console::WriteLine( msg, nl );
  try
  {
   Show( "Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo( a2 ), a1.CompareTo( a2 ) );
   Show( "Byte:  ", b1, b2, b1.CompareTo( b2 ), b1.CompareTo( b2 ) );
   Show( "Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo( c2 ), c1.CompareTo( c2 ) );
   Show( "Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo( d2 ), d1.CompareTo( d2 ) );
   Show( "Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo( e2 ), e1.CompareTo( e2 ) );
   Show( "Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo( f2 ), f1.CompareTo( f2 ) );
   Show( "Single: ", g1, g2, g1.CompareTo( g2 ), g1.CompareTo( g2 ) );
   Show( "Double: ", h1, h2, h1.CompareTo( h2 ), h1.CompareTo( h2 ) );
   Show( "Char:  ", i1, i2, i1.CompareTo( i2 ), i1.CompareTo( i2 ) );
   
   // Use an anonymous object to hide the String object.
   obj = j2;
   Show( "String: ", j1, j2, j1->CompareTo( j2 ), j1->CompareTo( obj ) );
   Show( "DateTime:", k1, k2, k1.CompareTo( k2 ), k1.CompareTo( k2 ) );
   Show( "TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo( l2 ), l1.CompareTo( l2 ) );
   
   // Use an anonymous object to hide the Version object.
   obj = m2;
   Show( "Version: ", m1, m2, m1->CompareTo( m2 ), m1->CompareTo( obj ) );
   Show( "Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo( n2 ), n1.CompareTo( n2 ) );
   
   //
   Console::WriteLine( "{0}The following types are not CLS-compliant:", nl );
   Show( "SByte:  ", w1, w2, w1.CompareTo( w2 ), w1.CompareTo( w2 ) );
   Show( "UInt16: ", x1, x2, x1.CompareTo( x2 ), x1.CompareTo( x2 ) );
   Show( "UInt32: ", y1, y2, y1.CompareTo( y2 ), y1.CompareTo( y2 ) );
   Show( "UInt64: ", z1, z2, z1.CompareTo( z2 ), z1.CompareTo( z2 ) );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e );
  }

}
//   This example displays the following output:
//   
//   The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
//   CompareTo method for several base types:
//   
//   Boolean: True is equal to True
//   Byte:   1 is equal to 1
//   Int16:  -2 is less than 2
//   Int32:  3 is equal to 3
//   Int64:  4 is greater than -4
//   Decimal: -5.5 is less than 5.5
//   Single:  6.6 is equal to 6.6
//   Double:  7.7 is greater than -7.7
//   Char:   A is equal to A
//   String:  abc is equal to abc
//   DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
//   TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
//   Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
//   Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
//   aa0057b223
//   
//   The following types are not CLS-compliant:
//   SByte:  8 is equal to 8
//   UInt16:  9 is equal to 9
//   UInt32:  10 is equal to 10
//   UInt64:  11 is equal to 11
// This example demonstrates the generic and non-generic versions of the
// CompareTo method for several base types.
// The non-generic version takes a parameter of type Object, while the generic
// version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.

using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
  string  nl = Environment.NewLine;
  string  msg = "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}" +
          "versions of the CompareTo method for several base types:{0}";

  DateTime now = DateTime.Now;
// Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
  TimeSpan tsX = new TimeSpan(11, 22, 33, 44);
// Version = 1.2.333.4
  Version  versX = new Version("1.2.333.4");
// Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
  Guid   guidX = new Guid("{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}");

  Boolean a1 = true, a2 = true;
  Byte   b1 = 1,   b2 = 1;
  Int16  c1 = -2,  c2 = 2;
  Int32  d1 = 3,   d2 = 3;
  Int64  e1 = 4,   e2 = -4;
  Decimal f1 = -5.5m, f2 = 5.5m;
  Single  g1 = 6.6f, g2 = 6.6f;
  Double  h1 = 7.7d, h2 = -7.7d;
  Char   i1 = 'A',  i2 = 'A';
  String  j1 = "abc", j2 = "abc";
  DateTime k1 = now,  k2 = now;
  TimeSpan l1 = tsX,  l2 = tsX;
  Version m1 = versX, m2 = new Version("2.0");
  Guid   n1 = guidX, n2 = guidX;

// The following types are not CLS-compliant.
  SByte  w1 = 8,   w2 = 8;
  UInt16  x1 = 9,   x2 = 9;
  UInt32  y1 = 10,  y2 = 10;
  UInt64  z1 = 11,  z2 = 11;
//
  Console.WriteLine(msg, nl);
  try
    {
// The second and third Show method call parameters are automatically boxed because
// the second and third Show method declaration arguments expect type Object.

    Show("Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo(a2), a1.CompareTo((Object)a2));
    Show("Byte:   ", b1, b2, b1.CompareTo(b2), b1.CompareTo((Object)b2));
    Show("Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo(c2), c1.CompareTo((Object)c2));
    Show("Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo(d2), d1.CompareTo((Object)d2));
    Show("Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo(e2), e1.CompareTo((Object)e2));
    Show("Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo(f2), f1.CompareTo((Object)f2));
    Show("Single:  ", g1, g2, g1.CompareTo(g2), g1.CompareTo((Object)g2));
    Show("Double:  ", h1, h2, h1.CompareTo(h2), h1.CompareTo((Object)h2));
    Show("Char:   ", i1, i2, i1.CompareTo(i2), i1.CompareTo((Object)i2));
    Show("String:  ", j1, j2, j1.CompareTo(j2), j1.CompareTo((Object)j2));
    Show("DateTime: ", k1, k2, k1.CompareTo(k2), k1.CompareTo((Object)k2));
    Show("TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo(l2), l1.CompareTo((Object)l2));
    Show("Version: ", m1, m2, m1.CompareTo(m2), m1.CompareTo((Object)m2));
    Show("Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo(n2), n1.CompareTo((Object)n2));
//
    Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant:", nl);
    Show("SByte:  ", w1, w2, w1.CompareTo(w2), w1.CompareTo((Object)w2));
    Show("UInt16:  ", x1, x2, x1.CompareTo(x2), x1.CompareTo((Object)x2));
    Show("UInt32:  ", y1, y2, y1.CompareTo(y2), y1.CompareTo((Object)y2));
    Show("UInt64:  ", z1, z2, z1.CompareTo(z2), z1.CompareTo((Object)z2));
    }
  catch (Exception e)
    {
    Console.WriteLine(e);
    }
  }

  public static void Show(string caption, Object var1, Object var2,
              int resultGeneric, int resultNonGeneric)
  {
  string relation;

  Console.Write(caption);
  if (resultGeneric == resultNonGeneric)
    {
    if   (resultGeneric < 0) relation = "less than";
    else if (resultGeneric > 0) relation = "greater than";
    else            relation = "equal to";
    Console.WriteLine("{0} is {1} {2}", var1, relation, var2);
    }

// The following condition will never occur because the generic and non-generic
// CompareTo methods are equivalent.

  else
    {
    Console.WriteLine("Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}",
              resultGeneric, resultNonGeneric);
    }
  }
}
/*
This example produces the following results:

The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
CompareTo method for several base types:

Boolean: True is equal to True
Byte:   1 is equal to 1
Int16:  -2 is less than 2
Int32:  3 is equal to 3
Int64:  4 is greater than -4
Decimal: -5.5 is less than 5.5
Single:  6.6 is equal to 6.6
Double:  7.7 is greater than -7.7
Char:   A is equal to A
String:  abc is equal to abc
DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
aa0057b223

The following types are not CLS-compliant:
SByte:  8 is equal to 8
UInt16:  9 is equal to 9
UInt32:  10 is equal to 10
UInt64:  11 is equal to 11
*/
// This example demonstrates the generic and non-generic versions of the
// CompareTo method for several base types.
// The non-generic version takes a parameter of type Object, while the generic
// version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.
open System

let show caption (var1: obj) (var2: obj) resultGeneric resultNonGeneric =
  printf "%s" caption
  if resultGeneric = resultNonGeneric then
    let relation =
      if resultGeneric < 0 then "less than"
      elif resultGeneric > 0 then "greater than"
      else "equal to"
    printfn $"{var1} is {relation} {var2}"

  // The following condition will never occur because the generic and non-generic
  // CompareTo methods are equivalent.
  else
    printfn $"Generic CompareTo = {resultGeneric} non-generic CompareTo = {resultNonGeneric}"

let now = DateTime.Now
// Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
let tsX = TimeSpan(11, 22, 33, 44)
// Version = 1.2.333.4
let versX = Version "1.2.333.4"
// Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
let guidX = Guid "{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}"

let a1, a2 = true, true
let b1, b2 = 1uy, 1uy
let c1, c2 = -2s, 2s
let d1, d2 = 3, 3
let e1, e2 = 4L, -4L
let f1, f2 = -5.5m, 5.5m
let g1, g2 = 6.6f, 6.6f
let h1, h2 = 7.7, -7.7
let i1, i2 = 'A', 'A'
let j1, j2 = "abc", "abc"
let k1, k2 = now, now
let l1, l2 = tsX, tsX
let m1, m2 = versX, Version "2.0"
let n1, n2 = guidX, guidX

// The following types are not CLS-compliant.
let w1, w2 = 8y, 8y
let x1, x2 = 9us, 9us
let y1, y2 = 10u, 10u
let z1, z2 = 11uL, 11uL

printfn "\nThe following is the result of using the generic and non-generic\nversions of the CompareTo method for several base types:\n"
try
  // The second and third show function call parameters are automatically boxed because
  // the second and third show function declaration arguments expect type Object.
  show "Boolean: " a1 a2 (a1.CompareTo a2) (a1.CompareTo (a2 :> obj))

  show "Byte:   " b1 b2 (b1.CompareTo b2) (b1.CompareTo (b2 :> obj))
  show "Int16:  " c1 c2 (c1.CompareTo c2) (c1.CompareTo (c2 :> obj))
  show "Int32:  " d1 d2 (d1.CompareTo d2) (d1.CompareTo (d2 :> obj))
  show "Int64:  " e1 e2 (e1.CompareTo e2) (e1.CompareTo (e2 :> obj))
  show "Decimal: " f1 f2 (f1.CompareTo f2) (f1.CompareTo (f2 :> obj))
  show "Single:  " g1 g2 (g1.CompareTo g2) (g1.CompareTo (g2 :> obj))
  show "Double:  " h1 h2 (h1.CompareTo h2) (h1.CompareTo (h2 :> obj))
  show "Char:   " i1 i2 (i1.CompareTo i2) (i1.CompareTo (i2 :> obj))
  show "String:  " j1 j2 (j1.CompareTo j2) (j1.CompareTo (j2 :> obj))
  show "DateTime: " k1 k2 (k1.CompareTo k2) (k1.CompareTo (k2 :> obj))
  show "TimeSpan: " l1 l2 (l1.CompareTo l2) (l1.CompareTo (l2 :> obj))
  show "Version: " m1 m2 (m1.CompareTo m2) (m1.CompareTo (m2 :> obj))
  show "Guid:   " n1 n2 (n1.CompareTo n2) (n1.CompareTo (n2 :> obj))

  printfn "\nThe following types are not CLS-compliant:"
  show "SByte:  " w1 w2 (w1.CompareTo w2) (w1.CompareTo (w2 :> obj))
  show "UInt16:  " x1 x2 (x1.CompareTo x2) (x1.CompareTo (x2 :> obj))
  show "UInt32:  " y1 y2 (y1.CompareTo y2) (y1.CompareTo (y2 :> obj))
  show "UInt64:  " z1 z2 (z1.CompareTo z2) (z1.CompareTo (z2 :> obj))
with e -> printfn $"{e}"


// This example produces the following results:
// The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
// CompareTo method for several base types:
// Boolean: True is equal to True
// Byte:   1 is equal to 1
// Int16:  -2 is less than 2
// Int32:  3 is equal to 3
// Int64:  4 is greater than -4
// Decimal: -5.5 is less than 5.5
// Single:  6.6 is equal to 6.6
// Double:  7.7 is greater than -7.7
// Char:   A is equal to A
// String:  abc is equal to abc
// DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
// TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
// Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
// Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
// aa0057b223
// The following types are not CLS-compliant:
// SByte:  8 is equal to 8
// UInt16:  9 is equal to 9
// UInt32:  10 is equal to 10
// UInt64:  11 is equal to 11
' This example demonstrates the generic and non-generic versions of the 
' CompareTo method for several base types.
' The non-generic version takes a parameter of type Object, while the generic
' version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.

Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   Dim msg As String = _
     "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}" & _
     "versions of the CompareTo method for several base types:{0}"
   
   Dim now As DateTime = DateTime.Now
   ' Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
   Dim tsX As New TimeSpan(11, 22, 33, 44)
   ' Version = 1.2.333.4
   Dim versX As New Version("1.2.333.4")
   ' Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
   Dim guidX As New Guid("{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}")
   
   Dim a1 As [Boolean] = True,  a2 As [Boolean] = True
   Dim b1 As [Byte] = 1,     b2 As [Byte] = 1
   Dim c1 As Int16 = -2,     c2 As Int16 = 2
   Dim d1 As Int32 = 3,      d2 As Int32 = 3
   Dim e1 As Int64 = 4,      e2 As Int64 = -4
   Dim f1 As [Decimal] = -5.5D,  f2 As [Decimal] = 5.5D
   Dim g1 As [Single] = 6.6F,   g2 As [Single] = 6.6F
   Dim h1 As [Double] = 7.7,   h2 As [Double] = -7.7
   Dim i1 As [Char] = "A"c,    i2 As [Char] = "A"c
   Dim j1 As String = "abc",   j2 As String = "abc"
   Dim k1 As DateTime = now,   k2 As DateTime = now
   Dim l1 As TimeSpan = tsX,   l2 As TimeSpan = tsX
   Dim m1 As Version = versX,   m2 As New Version("2.0")
   Dim n1 As Guid = guidX,    n2 As Guid = guidX
   
   ' The following types are not CLS-compliant.
   ' SByte, UInt16, UInt32, UInt64

   Console.WriteLine(msg, nl)
   Try
     ' The second and third Show method call parameters are automatically boxed because
     ' the second and third Show method declaration arguments expect type Object.

     Show("Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo(a2), a1.CompareTo(CObj(a2)))
     Show("Byte:   ", b1, b2, b1.CompareTo(b2), b1.CompareTo(CObj(b2)))
     Show("Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo(c2), c1.CompareTo(CObj(c2)))
     Show("Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo(d2), d1.CompareTo(CObj(d2)))
     Show("Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo(e2), e1.CompareTo(CObj(e2)))
     Show("Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo(f2), f1.CompareTo(CObj(f2)))
     Show("Single:  ", g1, g2, g1.CompareTo(g2), g1.CompareTo(CObj(g2)))
     Show("Double:  ", h1, h2, h1.CompareTo(h2), h1.CompareTo(CObj(h2)))
     Show("Char:   ", i1, i2, i1.CompareTo(i2), i1.CompareTo(CObj(i2)))
     Show("String:  ", j1, j2, j1.CompareTo(j2), j1.CompareTo(CObj(j2)))
     Show("DateTime: ", k1, k2, k1.CompareTo(k2), k1.CompareTo(CObj(k2)))
     Show("TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo(l2), l1.CompareTo(CObj(l2)))
     Show("Version: ", m1, m2, m1.CompareTo(m2), m1.CompareTo(CObj(m2)))
     Show("Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo(n2), n1.CompareTo(CObj(n2)))
     '
     Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant:", nl)
     Console.WriteLine("SByte, UInt16, UInt32, UInt64")

   Catch e As Exception
     Console.WriteLine(e)
   End Try
  End Sub
  
  Public Shared Sub Show(caption As String, var1 As [Object], var2 As [Object], _
             resultGeneric As Integer, resultNonGeneric As Integer)
   Dim relation As String
   
   Console.Write(caption)
   If resultGeneric = resultNonGeneric Then
     If resultGeneric < 0 Then
      relation = "less than"
     ElseIf resultGeneric > 0 Then
      relation = "greater than"
     Else
      relation = "equal to"
     End If
     Console.WriteLine("{0} is {1} {2}", var1, relation, var2)
   
   ' The following condition will never occur because the generic and non-generic
   ' CompareTo methods are equivalent.

   Else
     Console.WriteLine("Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}", _
              resultGeneric, resultNonGeneric)
   End If
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
'CompareTo method for several base types:
'
'Boolean: True is equal to True
'Byte:   1 is equal to 1
'Int16:  -2 is less than 2
'Int32:  3 is equal to 3
'Int64:  4 is greater than -4
'Decimal: -5.5 is less than 5.5
'Single:  6.6 is equal to 6.6
'Double:  7.7 is greater than -7.7
'Char:   A is equal to A
'String:  abc is equal to abc
'DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
'TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
'Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
'Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
'aa0057b223
'
'The following types are not CLS-compliant:
'SByte, UInt16, UInt32, UInt64
'

Uwagi

Ta metoda implementuje System.IComparable<T> interfejs i działa nieco lepiej niż Boolean.CompareTo metoda, ponieważ nie musi konwertować parametru value na obiekt.

Jeśli value ma mniej bitów (jest węższy) niż typ wystąpienia, niektóre języki programowania wykonują niejawną konwersję rozszerzającą, która przekształca wartość parametru w wartość z większą liczbą bitów.

Załóżmy na przykład, że typ wystąpienia to Int32 , a typ parametru to Byte. Kompilator języka Microsoft C# generuje instrukcje reprezentujące wartość parametru jako Int32 obiekt, a następnie generuje metodę Int32.CompareTo w celu porównania Int32 reprezentacji wystąpienia i parametru.

Aby ustalić, czy kompilator metody dokonuje na typach liczbowych niejawnych konwersji poszerzających, zajrzyj do dokumentacji języka programowania.

Zobacz też

Dotyczy

CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie z określonym obiektem i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje ich relację ze sobą.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ obj);
public int CompareTo (object? obj);
public int CompareTo (object obj);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (obj As Object) As Integer

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania z tym wystąpieniem lub null.

Zwraca

Int32

Liczba całkowita ze znakiem wskazująca względną kolejność tego wystąpienia i obj.

Wartość zwracana Warunek
Mniej niż zero To wystąpienie to false i obj ma wartość true.
Zero To wystąpienie i obj są równe (oba są true lub oba są false).
Większe od zera To wystąpienie to true i obj ma wartość false.

-lub-

obj to null.

Implementuje

Wyjątki

objnie jest .Boolean

Uwagi

obj parametr musi być null wystąpieniem Booleanklasy ; w przeciwnym razie zgłaszany jest wyjątek.

Ta metoda implementuje IComparable interfejs.

Zobacz też

Dotyczy