Boolean.FalseString Pole

Definicja

Reprezentuje wartość logiczną false jako ciąg.Represents the Boolean value false as a string. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ FalseString;
public static readonly string FalseString;
 staticval mutable FalseString : string
Public Shared ReadOnly FalseString As String 

Wartość pola

Uwagi

To pole jest równe ciągu "false".This field is equal to the string "False".

Właściwość FalseString definiuje reprezentację ciągu False Boolean wartości w operacjach formatowania i analizowania.The FalseString property defines the string representation of a False Boolean value in formatting and parsing operations.

Dotyczy

Zobacz też