Boolean.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToDecimal(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

1 Jeśli to wystąpienie jest true; w przeciwnym razie 0.1 if this instance is true; otherwise, 0.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Boolean jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToDecimal.The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal method.

Dotyczy