Buffer Klasa

Definicja

Manipulowanie tablicami typów pierwotnych.Manipulates arrays of primitive types.

public ref class Buffer abstract sealed
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public static class Buffer
type Buffer = class
Public Class Buffer
Dziedziczenie
Buffer
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie kilku metod klasy Buffer.The following code example illustrates the use of several Buffer class methods.

// Example of the Buffer class methods.
using namespace System;

// Display the array elements from right to left in hexadecimal.
void DisplayArray( array<short>^arr )
{
  Console::Write( " arr:" );
  for ( int loopX = arr->Length - 1; loopX >= 0; loopX-- )
   Console::Write( " {0:X4}", arr[ loopX ] );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // This array is to be modified and displayed.
  array<short>^arr = {258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271};
  Console::WriteLine( "This example of the Buffer class "
  "methods generates the following output.\n"
  "Note: The array is displayed from right to left.\n" );
  Console::WriteLine( "Initial values of array:\n" );
  
  // Display the initial array values and ByteLength.
  DisplayArray( arr );
  Console::WriteLine( "\nBuffer::ByteLength( arr ): {0}", Buffer::ByteLength( arr ) );
  
  // Copy a region of the array; set a byte within the array.
  Console::WriteLine( "\nCall these methods: \n"
  " Buffer::BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),\n"
  " Buffer::SetByte( arr, 7, 170 ).\n" );
  Buffer::BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 );
  Buffer::SetByte( arr, 7, 170 );
  
  // Display the array and a byte within the array.
  Console::WriteLine( "Final values of array:\n" );
  DisplayArray( arr );
  Console::WriteLine( "\nBuffer::GetByte( arr, 26 ): {0}", Buffer::GetByte( arr, 26 ) );
}

/*
This example of the Buffer class methods generates the following output.
Note: The array is displayed from right to left.

Initial values of array:

 arr: 010F 010E 010D 010C 010B 010A 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0102

Buffer::ByteLength( arr ): 28

Call these methods:
 Buffer::BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),
 Buffer::SetByte( arr, 7, 170 ).

Final values of array:

 arr: 010F 0101 0801 0701 0601 0501 0109 0108 0107 0106 AA05 0104 0103 0102

Buffer::GetByte( arr, 26 ): 15
*/
// Example of the Buffer class methods.
using System;

class BufferClassDemo
{
  // Display the array elements from right to left in hexadecimal.
  public static void DisplayArray( short[ ] arr )
  {
    Console.Write( " arr:" );
    for( int loopX = arr.Length - 1; loopX >= 0; loopX-- )
      Console.Write( " {0:X4}", arr[ loopX ] );
    Console.WriteLine( );
  }

  public static void Main( )
  {
    // This array is to be modified and displayed.
    short[ ] arr = { 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
             265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 };

    Console.WriteLine( "This example of the Buffer class " +
      "methods generates the following output.\n" +
      "Note: The array is displayed from right to left.\n" );
    Console.WriteLine( "Initial values of array:\n" );

    // Display the initial array values and ByteLength.
    DisplayArray( arr );
    Console.WriteLine( "\nBuffer.ByteLength( arr ): {0}", 
      Buffer.ByteLength( arr ) );

    // Copy a region of the array; set a byte within the array.
    Console.WriteLine( "\nCall these methods: \n" +
      " Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),\n" +
      " Buffer.SetByte( arr, 7, 170 ).\n" );

    Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 );
    Buffer.SetByte( arr, 7, 170 );

    // Display the array and a byte within the array.
    Console.WriteLine( "Final values of array:\n" );
    DisplayArray( arr );
    Console.WriteLine( "\nBuffer.GetByte( arr, 26 ): {0}", 
      Buffer.GetByte( arr, 26 ) );
  }
}

/*
This example of the Buffer class methods generates the following output.
Note: The array is displayed from right to left.

Initial values of array:

 arr: 010F 010E 010D 010C 010B 010A 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0102

Buffer.ByteLength( arr ): 28

Call these methods:
 Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),
 Buffer.SetByte( arr, 7, 170 ).

Final values of array:

 arr: 010F 0101 0801 0701 0601 0501 0109 0108 0107 0106 AA05 0104 0103 0102

Buffer.GetByte( arr, 26 ): 15
*/
' Example of the Buffer class methods.
Module BufferClassDemo

  ' Display the array elements from right to left in hexadecimal.
  Sub DisplayArray( arr( ) As Short )

    Console.Write( " arr:" )
    Dim loopX   As Integer
    For loopX = arr.Length - 1 To 0 Step -1
      Console.Write( " {0:X4}", arr( loopX ) )
    Next loopX
    Console.WriteLine( )
  End Sub

  Sub Main( )

    ' This array is to be modified and displayed.
    Dim arr( ) As Short = { 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, _
                265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 }
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Buffer class methods generates " & _
      "the following output." & vbCrLf & "Note: The " & _
      "array is displayed from right to left." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( "Initial values of array:" & vbCrLf )

    ' Display the initial array values and ByteLength.
    DisplayArray( arr )
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Buffer.ByteLength( arr ): {0}", _
      Buffer.ByteLength( arr ) )

    ' Copy a region of the array; set a byte within the array.
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Call these methods: " & vbCrLf & _
      " Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 )," & vbCrLf & _
      " Buffer.SetByte( arr, 7, 170 )." & vbCrLf )

    Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 )
    Buffer.SetByte( arr, 7, 170 )

    ' Display the array and a byte within the array.
    Console.WriteLine( "Final values of array:" & vbCrLf )
    DisplayArray( arr )
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Buffer.GetByte( arr, 26 ): {0}", _
      Buffer.GetByte( arr, 26 ) )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Buffer class methods generates the following output.
' Note: The array is displayed from right to left.
' 
' Initial values of array:
' 
'  arr: 010F 010E 010D 010C 010B 010A 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0102
' 
' Buffer.ByteLength( arr ): 28
' 
' Call these methods:
'  Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),
'  Buffer.SetByte( arr, 7, 170 ).
' 
' Final values of array:
' 
'  arr: 010F 0101 0801 0701 0601 0501 0109 0108 0107 0106 AA05 0104 0103 0102
' 
' Buffer.GetByte( arr, 26 ): 15

Uwagi

Buffer ma wpływ tylko na tablice typów pierwotnych; Ta klasa nie ma zastosowania do obiektów.Buffer only affects arrays of primitive types; this class does not apply to objects. Każdy typ pierwotny jest traktowany jako seria bajtów bez względu na wszelkie zachowanie lub ograniczenie skojarzone z typem pierwotnym.Each primitive type is treated as a series of bytes without regard to any behavior or limitation associated with the primitive type.

Buffer udostępnia metody kopiowania bajtów z jednej tablicy typów pierwotnych do innej tablicy typów pierwotnych, pobieranie bajtu z tablicy, Ustawianie bajtu w tablicy i uzyskiwanie długości tablicy.Buffer provides methods to copy bytes from one array of primitive types to another array of primitive types, get a byte from an array, set a byte in an array, and obtain the length of an array. Ta klasa zapewnia lepszą wydajność na potrzeby manipulowania typami pierwotnymi niż metody podobne w klasie System.Array.This class provides better performance for manipulating primitive types than similar methods in the System.Array class.

Buffer ma zastosowanie do następujących typów pierwotnych: Boolean, Char, SByte, Byte, Int16, UInt16, Int32, UInt32, Int64, UInt64, IntPtr, UIntPtr, Singlei Double.Buffer is applicable to the following primitive types: Boolean, Char, SByte, Byte, Int16, UInt16, Int32, UInt32, Int64, UInt64, IntPtr, UIntPtr, Single, and Double.

Metody

BlockCopy(Array, Int32, Array, Int32, Int32)

Kopiuje określoną liczbę bajtów z tablicy źródłowej, rozpoczynając od określonego przesunięcia do tablicy docelowej, rozpoczynając od określonego przesunięcia.Copies a specified number of bytes from a source array starting at a particular offset to a destination array starting at a particular offset.

ByteLength(Array)

Zwraca liczbę bajtów w określonej tablicy.Returns the number of bytes in the specified array.

GetByte(Array, Int32)

Pobiera bajt w określonej lokalizacji w określonej tablicy.Retrieves the byte at the specified location in the specified array.

MemoryCopy(Void*, Void*, Int64, Int64)

Kopiuje liczbę bajtów określoną jako wartość Long Integer z jednego adresu w pamięci do innej.Copies a number of bytes specified as a long integer value from one address in memory to another.

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.This API is not CLS-compliant.

MemoryCopy(Void*, Void*, UInt64, UInt64)

Kopiuje określoną liczbę bajtów jako nieniepodpisana wartość Long Integer z jednego adresu w pamięci do innej.Copies a number of bytes specified as an unsigned long integer value from one address in memory to another.

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.This API is not CLS-compliant.

SetByte(Array, Int32, Byte)

Przypisuje określoną wartość do bajtu w określonej lokalizacji w określonej tablicy.Assigns a specified value to a byte at a particular location in a specified array.

Dotyczy