IBufferWriter<T> Interfejs

Definicja

Reprezentuje ujścia danych wyjściowych, w którym T można pisać dane.Represents an output sink into which T data can be written.

generic <typename T>
public interface class IBufferWriter
public interface IBufferWriter<T>
type IBufferWriter<'T> = interface
Public Interface IBufferWriter(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w IBufferWriter<T> .The type of the items in the IBufferWriter<T>.

Pochodne

Metody

Advance(Int32)

Powiadamia IBufferWriter<T> , że count elementy danych zostały zapisaną w danych wyjściowych Span<T> lub Memory<T> .Notifies the IBufferWriter<T> that count data items were written to the output Span<T> or Memory<T>.

GetMemory(Int32)

Zwraca do Memory<T> zapisu, który ma co najmniej żądany rozmiar (określony przez sizeHint ).Returns a Memory<T> to write to that is at least the requested size (specified by sizeHint).

GetSpan(Int32)

Zwraca do Span<T> zapisu, który ma co najmniej żądany rozmiar (określony przez sizeHint ).Returns a Span<T> to write to that is at least the requested size (specified by sizeHint).

Metody rozszerzania

Write<T>(IBufferWriter<T>, ReadOnlySpan<T>)

Zapisuje zawartość value do writer .Writes the contents of value to writer.

Dotyczy