Byte.IComparable.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje bieżące wystąpienie z innym obiektem tego samego typu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy bieżące wystąpienie poprzedza, następuje po lub występuje w tym samym położeniu, co inny obiekt w porządku sortowania.

 virtual int System.IComparable.CompareTo(System::Object ^ value) = IComparable::CompareTo;
int IComparable.CompareTo (object value);
abstract member System.IComparable.CompareTo : obj -> int
override this.System.IComparable.CompareTo : obj -> int
Function CompareTo (value As Object) As Integer Implements IComparable.CompareTo

Parametry

value
Object

Obiekt do porównania.

Zwraca

Int32

Wartość wskazująca względną kolejność porównywanych obiektów.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy Byte wystąpienie jest rzutowe do interfejsu IComparable .

Wartość zwracana ma następujące znaczenie:

Wartość Znaczenie
Mniej niż zero To wystąpienie poprzedza value kolejność sortowania.
Zero To wystąpienie występuje w tej samej pozycji w kolejności sortowania co value.
Większe od zera To wystąpienie następuje value w kolejności sortowania.

Dotyczy