Byte.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz ToInt64(IFormatProvider).

 virtual long System.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt64;
long IConvertible.ToInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
override this.System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long Implements IConvertible.ToInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.

Zwraca

Int64

Wartość bieżącego wystąpienia przekonwertowana na wartość Int64.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy Byte wystąpienie jest rzutowe do interfejsu IConvertible . Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToInt64(Byte) metody .

Dotyczy