Byte.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.

Zwraca

UInt32

Wartość bieżącego wystąpienia przekonwertowana na UInt32wartość .

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy Byte wystąpienie jest rzutowe do interfejsu IConvertible . Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToUInt32(Byte) metody .

Dotyczy