Char.Parse(String) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość określonego ciągu na odpowiedni znak Unicode.Converts the value of the specified string to its equivalent Unicode character.

public:
 static char Parse(System::String ^ s);
public static char Parse (string s);
static member Parse : string -> char
Public Shared Function Parse (s As String) As Char

Parametry

s
String

Ciąg, który zawiera pojedynczy znak lub null .A string that contains a single character, or null.

Zwraca

Char

Znak Unicode odpowiadający jedynemu znakowi w s .A Unicode character equivalent to the sole character in s.

Wyjątki

s to null.s is null.

Długość s nie jest równa 1.The length of s is not 1.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje Parse .The following code example demonstrates Parse.

using namespace System;
int main()
{
  Console::WriteLine( Char::Parse( "A" ) ); // Output: 'A'
}
using System;

public class ParseSample {
  public static void Main() {
    Console.WriteLine(Char.Parse("A")); // Output: 'A'
  }
}
Module ParseSample

  Sub Main()

    Console.WriteLine(Char.Parse("A")) ' Output: 'A'

  End Sub

End Module

Dotyczy

Zobacz też