Char.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca wartość TypeCode dla tego wystąpienia.Returns the TypeCode for this instance.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
abstract member System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Zwraca

TypeCode

Stała wyliczana, która jest TypeCode klasą lub typem wartości implementującym ten interfejs.The enumerated constant that is the TypeCode of the class or value type that implements this interface.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Char wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy