Char.IConvertible.ToString(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na odpowiednik ciągu przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of this instance to an equivalent string, using the specified culture-specific formatting information.

 virtual System::String ^ System.IConvertible.ToString(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToString;
string IConvertible.ToString (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToString : IFormatProvider -> string
override this.System.IConvertible.ToString : IFormatProvider -> string
Function ToString (provider As IFormatProvider) As String Implements IConvertible.ToString

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

String

Ciąg odpowiadający wartości tego wystąpienia.A string equivalent to the value of this instance.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Char wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy