CodeNamespaceImportCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę przestrzeni nazw w kolekcji.Gets the number of namespaces in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba przestrzeni nazw w kolekcji.The number of namespaces in the collection.

Implementuje

Przykłady

Poniższy kod pobiera liczbę elementów w CodeNamespaceImportCollection obiekcie.The following code gets the count of items in a CodeNamespaceImportCollection object.

// Retrieves the count of the items in the collection.
int collectionCount = collection->Count;
// Retrieves the count of the items in the collection.
int collectionCount = collection.Count;
' Retrieves the count of the items in the collection.
Dim collectionCount As Integer = collection.Count

Dotyczy