CodeNamespaceImportCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection.An object that can be used to synchronize access to the ICollection. Ta właściwość zawsze zwraca wartość null.This property always returns null.

Implementuje

Dotyczy