CodeNamespaceImportCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje obiekt do IList.Adds an object to the IList.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Object do dodania do IList.The Object to add to the IList.

Zwraca

Pozycja, w której został wstawiony nowy element.The position at which the new element was inserted.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie CodeNamespaceImportCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the CodeNamespaceImportCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy