CodeNamespaceImportCollection.IList.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z IList.Removes all items from the IList.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, CodeNamespaceImportCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the CodeNamespaceImportCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy