CodeNamespaceImportCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego elementu w IList.Determines the index of a specific item in the IList.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Object do zlokalizowania w IList.The Object to locate in the IList.

Zwraca

Indeks value, jeśli znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if it is found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie CodeNamespaceImportCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the CodeNamespaceImportCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy