CodeNamespaceImportCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, IList czy ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

trueJeśli ma stały rozmiar; falsew przeciwnym razie. IListtrue if the IList has a fixed size; otherwise, false. Ta właściwość zawsze zwraca falsewartość.This property always returns false.

Implementuje

Dotyczy