CodeNamespaceImportCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z IList.Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Object do usunięcia z IList.The Object to remove from the IList.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie CodeNamespaceImportCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the CodeNamespaceImportCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy