CodeDomProvider.CreateEscapedIdentifier(String) Metoda

Definicja

Tworzy identyfikator o zmienionym znaczeniu dla określonej wartości.Creates an escaped identifier for the specified value.

public:
 virtual System::String ^ CreateEscapedIdentifier(System::String ^ value);
public virtual string CreateEscapedIdentifier (string value);
abstract member CreateEscapedIdentifier : string -> string
override this.CreateEscapedIdentifier : string -> string
Public Overridable Function CreateEscapedIdentifier (value As String) As String

Parametry

value
String

Ciąg, dla którego ma zostać utworzony identyfikator o zmienionym znaczeniu.The string for which to create an escaped identifier.

Zwraca

String

Identyfikator o zmienionym znaczeniu.The escaped identifier for the value.

Wyjątki

Żadna z tych metod ani CreateGenerator() Metoda nie została przesłonięta w klasie pochodnej.Neither this method nor the CreateGenerator() method is overridden in a derived class.

Uwagi

CreateEscapedIdentifier testuje, czy identyfikator powoduje konflikt z wszelkimi słowami zarezerwowanymi lub językowymi, a jeśli tak, zwraca odpowiednik nazwy z użyciem specyficznego dla języka formatowania kodu ucieczki.CreateEscapedIdentifier tests whether the identifier conflicts with any reserved or language keywords, and if so, returns an equivalent name with language-specific escape code formatting. Jest to nazywane identyfikatorem o zmienionym znaczeniu.This is referred to an escaped identifier. Identyfikator o zmienionym znaczeniu zawiera te same, value ale ma formatowanie kodu do odróżnienia od słowa kluczowego.The escaped identifier contains the same value but has escape-code formatting added to differentiate the identifier from the keyword. Dwa przykłady implementacji są poprzedzone value znakiem "@" lub nawiasem klamrowym value z "[" i "]".Two implementation examples are preceding the value with "@" or bracketing the value with "[" and "]".

Uwaga

W .NET Framework wersje 1,0 i 1,1 Ta metoda jest zapewniana przez ICodeGenerator implementację, która jest zwracana przez CreateGenerator metodę dostawcy.In the .NET Framework versions 1.0 and 1.1, this method is provided by the ICodeGenerator implementation that is returned by the CreateGenerator method of the provider. W wersji 2,0 tę metodę można wywołać bezpośrednio dla dostawcy kodu, nawet jeśli nie został on zastąpiony przez dostawcę kodu.In version 2.0, this method can be called directly on the code provider even if it is not overridden by the code provider. Jeśli dostawca kodu nie przesłania tej metody, ICodeGenerator implementacja jest wywoływana przez klasę bazową.If the code provider does not override this method, the ICodeGenerator implementation is called by the base class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

W przypadku zastąpienia tej metody nie należy wywoływać odpowiedniej metody klasy bazowej.If you override this method, you must not call the corresponding method of the base class. Metoda klasy bazowej tworzy generator w klasie pochodnej przy użyciu przestarzałej CreateGenerator() metody w celu zapewnienia zgodności z istniejącymi dostawcami, którzy używają generatorów kodu.The base-class method creates a generator in the derived class using the obsolete CreateGenerator() method for compatibility with preexisting providers that use code generators. Metoda klasy bazowej następnie wywołuje równoważną metodę w ICodeGenerator implementacji, aby wykonać tę funkcję.The base-class method then calls the equivalent method in the ICodeGenerator implementation to perform this function. Otrzymasz NotImplementedException wywołanie metody klasy bazowej od dostawcy kodu, który nie używa generatora kodu.You will get a NotImplementedException if you call the base-class method from a code provider that does not use a code generator.

Dotyczy