TempFileCollection.BasePath Właściwość

Definicja

Pobiera pełną ścieżkę do podstawowej nazwy pliku bez rozszerzenia nazwy pliku w tymczasowej ścieżce katalogu, która jest używana do generowania nazw plików tymczasowych dla kolekcji.Gets the full path to the base file name, without a file name extension, on the temporary directory path, that is used to generate temporary file names for the collection.

public:
 property System::String ^ BasePath { System::String ^ get(); };
public string BasePath { get; }
member this.BasePath : string
Public ReadOnly Property BasePath As String

Wartość właściwości

Pełna ścieżka do podstawowej nazwy pliku bez rozszerzenia nazwy pliku w tymczasowej ścieżce katalogu, która jest używana do generowania nazw plików tymczasowych dla kolekcji.The full path to the base file name, without a file name extension, on the temporary directory path, that is used to generate temporary file names for the collection.

Wyjątki

Jeśli właściwość BasePath nie została ustawiona lub jest ustawiona na null, a AllAccess nie zostanie udzielony dla katalogu tymczasowego wskazanego przez właściwość TempDir.If the BasePath property has not been set or is set to null, and AllAccess is not granted for the temporary directory indicated by the TempDir property.

Dotyczy