TempFileCollection.CopyTo(String[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy członkowskie kolekcji do określonego ciągu, rozpoczynając od określonego indeksu.Copies the members of the collection to the specified string, beginning at the specified index.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::String ^> ^ fileNames, int start);
public void CopyTo (string[] fileNames, int start);
member this.CopyTo : string[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (fileNames As String(), start As Integer)

Parametry

fileNames
String[]

Tablica ciągów do skopiowania.The array of strings to copy to.

start
Int32

Indeks tablicy, do której ma zostać rozpoczęta operacja kopiowania.The index of the array to begin copying to.

Dotyczy