TempFileCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę plików w kolekcji.Gets the number of files in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba plików w kolekcji.The number of files in the collection.

Implementuje

Dotyczy