TempFileCollection.Delete Metoda

Definicja

Usuwa pliki tymczasowe w tej kolekcji, które nie zostały oznaczone jako przechowywane.Deletes the temporary files within this collection that were not marked to be kept.

public:
 void Delete();
public void Delete ();
member this.Delete : unit -> unit
Public Sub Delete ()

Uwagi

Metoda Delete sprawdza każdy plik w kolekcji, aby określić, w poszczególnych przypadkach, czy plik ma być przechowywany czy usunięty.The Delete method examines each file in the collection to determine, on an individual basis, whether the file is to be kept or deleted. Pliki można jawnie oznaczyć, aby były przechowywane po dodaniu do kolekcji za pomocą metody Add, która przyjmuje parametr keepFile.Files can be explicitly marked to be kept when added to the collection using add methods that take a keepFile parameter. Podczas dodawania pliku do kolekcji przy użyciu przeciążenia AddExtension, które nie ma parametru keepFile, wartość właściwości KeepFiles jest używana jako domyślny wskaźnik "Zachowaj plik".When adding a file to the collection using the AddExtension overload that does not have a keepFile parameter the value of the KeepFiles property is used as the default keep file indicator.

Dotyczy