TempFileCollection.Finalize Metoda

Definicja

Podejmuje próbę usunięcia plików tymczasowych przed odzyskanie tego obiektu przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.Attempts to delete the temporary files before this object is reclaimed by garbage collection.

!TempFileCollection ()
~TempFileCollection ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Uwagi

Ta metoda przesłania Object.Finalize i czyści zasoby, wywołując Dispose(false).This method overrides Object.Finalize and cleans up resources by calling Dispose(false). Przesłoń Dispose(Boolean), aby dostosować oczyszczanie.Override Dispose(Boolean) to customize the cleanup.

Kod aplikacji nie powinien wywoływać tej metody; Metoda Finalize obiektu jest wywoływana automatycznie podczas wyrzucania elementów bezużytecznych, chyba że finalizacja przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych została wyłączona przez wywołanie metody GC.SuppressFinalize.Application code should not call this method; an object's Finalize method is automatically invoked during garbage collection, unless finalization by the garbage collector has been disabled by a call to the GC.SuppressFinalize method.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz finalizowanie metod i destruktorów, Oczyszczanie zasobów niezarządzanychi Zastępowanie metody Finalize.For more information, see Finalize Methods and Destructors, Cleaning Up Unmanaged Resources, and Overriding the Finalize Method.

Dotyczy