TempFileCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies the elements of the collection to an array, starting at the specified index of the target array.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int start) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int start);

Parametry

array
Array

Array Jednowymiarowa, która jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z ICollection.The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection. Array musi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

start
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie TempFileCollection jest rzutowane na interfejs ICollection.It can be used only when the TempFileCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też