ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Klasa

Definicja

Reprezentuje bezpieczną wątkowo kolekcję par klucz/wartość, do których można uzyskać dostęp jednocześnie przez wiele wątków.Represents a thread-safe collection of key/value pairs that can be accessed by multiple threads concurrently.

generic <typename TKey, typename TValue>
public ref class ConcurrentDictionary : System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyCollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::IDictionary
generic <typename TKey, typename TValue>
public ref class ConcurrentDictionary : System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::IDictionary
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.IDictionary
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.IDictionary
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.IDictionary
public class ConcurrentDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.IDictionary
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection
  interface IDictionary
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type ConcurrentDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface IDictionary
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface ICollection
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
Public Class ConcurrentDictionary(Of TKey, TValue)
Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IDictionary, IDictionary(Of TKey, TValue), IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IReadOnlyCollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IReadOnlyDictionary(Of TKey, TValue)
Public Class ConcurrentDictionary(Of TKey, TValue)
Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IDictionary, IDictionary(Of TKey, TValue), IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue))

Parametry typu

TKey

Typ kluczy w słowniku.The type of the keys in the dictionary.

TValue

Typ wartości w słowniku.The type of the values in the dictionary.

Dziedziczenie
ConcurrentDictionary<TKey,TValue>
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia sposób konstruowania ConcurrentDictionary<TKey,TValue> obiektu.The following example shows how to construct a ConcurrentDictionary<TKey,TValue> object.


class CD_Ctor
{
    // Demonstrates:
    //   ConcurrentDictionary<TKey, TValue> ctor(concurrencyLevel, initialCapacity)
    //   ConcurrentDictionary<TKey, TValue>[TKey]
    static void Main()
    {
      // We know how many items we want to insert into the ConcurrentDictionary.
      // So set the initial capacity to some prime number above that, to ensure that
      // the ConcurrentDictionary does not need to be resized while initializing it.
      int NUMITEMS = 64;
      int initialCapacity = 101;

      // The higher the concurrencyLevel, the higher the theoretical number of operations
      // that could be performed concurrently on the ConcurrentDictionary. However, global
      // operations like resizing the dictionary take longer as the concurrencyLevel rises.
      // For the purposes of this example, we'll compromise at numCores * 2.
      int numProcs = Environment.ProcessorCount;
      int concurrencyLevel = numProcs * 2;

      // Construct the dictionary with the desired concurrencyLevel and initialCapacity
      ConcurrentDictionary<int, int> cd = new ConcurrentDictionary<int, int>(concurrencyLevel, initialCapacity);

      // Initialize the dictionary
      for (int i = 0; i < NUMITEMS; i++) cd[i] = i * i;

      Console.WriteLine("The square of 23 is {0} (should be {1})", cd[23], 23 * 23);
    }
}
Imports System.Collections.Concurrent
Imports System.Threading.Tasks

Class CD_Ctor
  ' Demonstrates:
  ' ConcurrentDictionary<TKey, TValue> ctor(concurrencyLevel, initialCapacity)
  ' ConcurrentDictionary<TKey, TValue>[TKey]
  Shared Sub Main()
    ' We know how many items we want to insert into the ConcurrentDictionary.
    ' So set the initial capacity to some prime number above that, to ensure that
    ' the ConcurrentDictionary does not need to be resized while initializing it.
    Dim NUMITEMS As Integer = 64
    Dim initialCapacity As Integer = 101

    ' The higher the concurrencyLevel, the higher the theoretical number of operations
    ' that could be performed concurrently on the ConcurrentDictionary. However, global
    ' operations like resizing the dictionary take longer as the concurrencyLevel rises. 
    ' For the purposes of this example, we'll compromise at numCores * 2.
    Dim numProcs As Integer = Environment.ProcessorCount
    Dim concurrencyLevel As Integer = numProcs * 2

    ' Construct the dictionary with the desired concurrencyLevel and initialCapacity
    Dim cd As New ConcurrentDictionary(Of Integer, Integer)(concurrencyLevel, initialCapacity)

    ' Initialize the dictionary
    For i As Integer = 0 To NUMITEMS - 1
      cd(i) = i * i
    Next

    Console.WriteLine("The square of 23 is {0} (should be {1})", cd(23), 23 * 23)
  End Sub
End Class

Uwagi

W przypadku bardzo dużych ConcurrentDictionary<TKey,TValue> obiektów można zwiększyć maksymalny rozmiar tablicy do 2 gigabajtów (GB) w systemie 64-bitowym, ustawiając <gcAllowVeryLargeObjects> element konfiguracji na true w środowisku wykonawczym.For very large ConcurrentDictionary<TKey,TValue> objects, you can increase the maximum array size to 2 gigabytes (GB) on a 64-bit system by setting the <gcAllowVeryLargeObjects> configuration element to true in the run-time environment.

Uwaga

ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implementuje IReadOnlyCollection<T> interfejsy i, IReadOnlyDictionary<TKey,TValue> zaczynając od .NET Framework 4,6; we wcześniejszych wersjach .NET Framework, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Klasa nie implementuje tych interfejsów.ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implements the IReadOnlyCollection<T> and IReadOnlyDictionary<TKey,TValue> interfaces starting with the .NET Framework 4.6; in previous versions of the .NET Framework, the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class did not implement these interfaces.

Podobnie jak w przypadku System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TValue> klasy, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implementuje IDictionary<TKey,TValue> interfejs.Like the System.Collections.Generic.Dictionary<TKey,TValue> class, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implements the IDictionary<TKey,TValue> interface. Ponadto program ConcurrentDictionary<TKey,TValue> udostępnia kilka metod dodawania lub aktualizowania par klucz/wartość w słowniku, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.In addition, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> provides several methods for adding or updating key/value pairs in the dictionary, as described in the following table.

Wymagana czynnośćTo do this Użyj tej metodyUse this method Uwagi dotyczące użyciaUsage notes
Dodaj nowy klucz do słownika, jeśli jeszcze nie istnieje w słownikuAdd a new key to the dictionary, if it doesn't already exist in the dictionary TryAdd Ta metoda dodaje określoną parę klucz/wartość, jeśli klucz nie istnieje w słowniku.This method adds the specified key/value pair, if the key doesn't currently exist in the dictionary. Metoda zwraca true lub false w zależności od tego, czy nowa para została dodana.The method returns true or false depending on whether the new pair was added.
Zaktualizuj wartość istniejącego klucza w słowniku, jeśli ten klucz ma określoną wartośćUpdate the value for an existing key in the dictionary, if that key has a specific value TryUpdate Ta metoda sprawdza, czy klucz ma określoną wartość, a jeśli tak, aktualizuje klucz za pomocą nowej wartości.This method checks whether the key has a specified value, and if it does, updates the key with a new value. Jest podobna do CompareExchange metody, z tą różnicą, że jest używana dla elementów słownika.It's similar to the CompareExchange method, except that it's used for dictionary elements.
Przechowuj bezwarunkowo parę klucz/wartość w słowniku i Zastąp wartość klucza, który już istnieje.Store a key/value pair in the dictionary unconditionally, and overwrite the value of a key that already exists Metoda ustawiająca indeksatora: dictionary[key] = newValueThe indexer's setter: dictionary[key] = newValue
Dodaj parę klucz/wartość do słownika lub jeśli klucz już istnieje, zaktualizuj wartość klucza na podstawie istniejącej wartości klucza.Add a key/value pair to the dictionary, or if the key already exists, update the value for the key based on the key's existing value AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>)

-lub--or-

AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>)
AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>) akceptuje klucz i dwóch delegatów.AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>) accepts the key and two delegates. Używa pierwszego delegata, jeśli klucz nie istnieje w słowniku; akceptuje klucz i zwraca wartość, która powinna zostać dodana do klucza.It uses the first delegate if the key doesn't exist in the dictionary; it accepts the key and returns the value that should be added for the key. Używa drugiego delegata, jeśli klucz istnieje; akceptuje klucz i jego bieżącą wartość i zwraca nową wartość, która powinna zostać ustawiona dla klucza.It uses the second delegate if the key does exist; it accepts the key and its current value, and it returns the new value that should be set for the key.

AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>) akceptuje klucz, wartość do dodania i delegata aktualizacji.AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>) accepts the key, a value to add, and the update delegate. Jest to takie samo jak poprzednie Przeciążenie, z tą różnicą, że nie używa delegata do dodawania klucza.This is the same as the previous overload, except that it doesn't use a delegate to add a key.
Pobierz wartość klucza w słowniku, dodając wartość do słownika i zwracając ją, jeśli klucz nie istniejeGet the value for a key in the dictionary, adding the value to the dictionary and returning it if the key doesn't exist GetOrAdd(TKey, TValue)

-lub--or-

GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>)
Te przeciążenia zapewniają opcję inicjalizacji z opóźnieniem dla pary klucz/wartość w słowniku, dodając wartość tylko wtedy, gdy nie jest ona dostępna.These overloads provide lazy initialization for a key/value pair in the dictionary, adding the value only if it's not there.

GetOrAdd(TKey, TValue) Pobiera wartość, która ma zostać dodana, jeśli klucz nie istnieje.GetOrAdd(TKey, TValue) takes the value to be added if the key doesn't exist.

GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>) Pobiera delegata, który będzie generował wartość, jeśli klucz nie istnieje.GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>) takes a delegate that will generate the value if the key doesn't exist.

Wszystkie te operacje są niepodzielne i są bezpieczne dla wątków w odniesieniu do wszystkich innych operacji na ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasie.All these operations are atomic and are thread-safe with regards to all other operations on the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class. Jedyne wyjątki to metody, które akceptują delegata, czyli AddOrUpdate i GetOrAdd .The only exceptions are the methods that accept a delegate, that is, AddOrUpdate and GetOrAdd. W przypadku modyfikacji i zapisu do słownika program ConcurrentDictionary<TKey,TValue> używa blokowania szczegółowego, aby zapewnić bezpieczeństwo wątków.For modifications and write operations to the dictionary, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> uses fine-grained locking to ensure thread safety. (Operacje odczytu w słowniku są wykonywane w sposób niezależny od blokady). Jednakże delegatów tych metod są wywoływane poza blokadami, aby uniknąć problemów, które mogą wystąpić podczas wykonywania nieznanego kodu w ramach blokady.(Read operations on the dictionary are performed in a lock-free manner.) However, delegates for these methods are called outside the locks to avoid the problems that can arise from executing unknown code under a lock. W związku z tym kod wykonywany przez tych delegatów nie podlega niepodzielności operacji.Therefore, the code executed by these delegates is not subject to the atomicity of the operation.

Konstruktory

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>()

Inicjuje nowe wystąpienie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasy, która jest pusta, ma domyślny poziom współbieżności, ma domyślną pojemność początkową i używa domyślnej wartości porównującej dla typu klucza.Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the default concurrency level, has the default initial capacity, and uses the default comparer for the key type.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

Inicjuje nowe wystąpienie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasy, która zawiera elementy skopiowane z określonego IEnumerable<T> , ma domyślny poziom współbieżności, ma domyślną pojemność początkową i używa domyślnej metody porównującej dla typu klucza.Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that contains elements copied from the specified IEnumerable<T>, has the default concurrency level, has the default initial capacity, and uses the default comparer for the key type.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>, IEqualityComparer<TKey>)

Inicjuje nowe wystąpienie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasy, która zawiera elementy skopiowane z określonego IEnumerable , ma domyślny poziom współbieżności, ma domyślną pojemność początkową i używa określonego IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that contains elements copied from the specified IEnumerable has the default concurrency level, has the default initial capacity, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(IEqualityComparer<TKey>)

Inicjuje nowe wystąpienie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasy, która jest pusta, ma domyślny poziom współbieżności i pojemność, i używa określonego IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the default concurrency level and capacity, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(Int32, IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>, IEqualityComparer<TKey>)

Inicjuje nowe wystąpienie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasy, która zawiera elementy skopiowane z określonego IEnumerable , i używa określonego IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that contains elements copied from the specified IEnumerable, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasy, która jest pusta, ma określony poziom współbieżności i pojemność, i używa domyślnej metody porównującej dla typu klucza.Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the specified concurrency level and capacity, and uses the default comparer for the key type.

ConcurrentDictionary<TKey,TValue>(Int32, Int32, IEqualityComparer<TKey>)

Inicjuje nowe wystąpienie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> klasy, która jest pusta, ma określony poziom współbieżności, ma określoną pojemność początkową i używa określonego IEqualityComparer<T> .Initializes a new instance of the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class that is empty, has the specified concurrency level, has the specified initial capacity, and uses the specified IEqualityComparer<T>.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę par klucz/wartość zawartych w ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Gets the number of key/value pairs contained in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

IsEmpty

Pobiera wartość wskazującą, czy ConcurrentDictionary<TKey,TValue> jest pusta.Gets a value that indicates whether the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> is empty.

Item[TKey]

Pobiera lub ustawia wartość skojarzoną z określonym kluczem.Gets or sets the value associated with the specified key.

Keys

Pobiera kolekcję zawierającą klucze z Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection containing the keys in the Dictionary<TKey,TValue>.

Values

Pobiera kolekcję zawierającą wartości z Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection that contains the values in the Dictionary<TKey,TValue>.

Metody

AddOrUpdate(TKey, Func<TKey,TValue>, Func<TKey,TValue,TValue>)

Używa określonych funkcji do dodania pary klucz/wartość do, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Jeśli klucz jeszcze nie istnieje, lub aby zaktualizować parę klucz/wartość w ConcurrentDictionary<TKey,TValue> przypadku, jeśli klucz już istnieje.Uses the specified functions to add a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist, or to update a key/value pair in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key already exists.

AddOrUpdate(TKey, TValue, Func<TKey,TValue,TValue>)

Dodaje parę klucz/wartość do, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Jeśli klucz jeszcze nie istnieje, lub aktualizuje parę klucz/wartość w, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> używając określonej funkcji, jeśli klucz już istnieje.Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist, or updates a key/value pair in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> by using the specified function if the key already exists.

AddOrUpdate<TArg>(TKey, Func<TKey,TArg,TValue>, Func<TKey,TValue,TArg,TValue>, TArg)

Używa określonych funkcji i argumentów do dodania pary klucz/wartość do, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Jeśli klucz jeszcze nie istnieje, lub aby zaktualizować parę klucz/wartość w ConcurrentDictionary<TKey,TValue> przypadku, jeśli klucz już istnieje.Uses the specified functions and argument to add a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist, or to update a key/value pair in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key already exists.

Clear()

Usuwa wszystkie klucze i wartości z ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Removes all keys and values from the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

ContainsKey(TKey)

Określa, czy ConcurrentDictionary<TKey,TValue> zawiera określony klucz.Determines whether the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> contains the specified key.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Returns an enumerator that iterates through the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetOrAdd(TKey, Func<TKey,TValue>)

Dodaje parę klucz/wartość do, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> używając określonej funkcji, jeśli klucz jeszcze nie istnieje.Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> by using the specified function if the key does not already exist. Zwraca nową wartość lub istniejącą wartość, jeśli klucz istnieje.Returns the new value, or the existing value if the key exists.

GetOrAdd(TKey, TValue)

Dodaje parę klucz/wartość do, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> Jeśli klucz jeszcze nie istnieje.Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> if the key does not already exist. Zwraca nową wartość lub istniejącą wartość, jeśli klucz istnieje.Returns the new value, or the existing value if the key exists.

GetOrAdd<TArg>(TKey, Func<TKey,TArg,TValue>, TArg)

Dodaje parę klucz/wartość do, ConcurrentDictionary<TKey,TValue> używając określonej funkcji i argumentu, jeśli klucz jeszcze nie istnieje, lub zwraca istniejącą wartość, jeśli klucz istnieje.Adds a key/value pair to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> by using the specified function and an argument if the key does not already exist, or returns the existing value if the key exists.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToArray()

Kopiuje pary kluczy i wartości przechowywane w ConcurrentDictionary<TKey,TValue> nowej tablicy.Copies the key and value pairs stored in the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> to a new array.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TryAdd(TKey, TValue)

Próbuje dodać określony klucz i wartość do ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Attempts to add the specified key and value to the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

TryGetValue(TKey, TValue)

Próbuje pobrać wartość skojarzoną z określonym kluczem z ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Attempts to get the value associated with the specified key from the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

TryRemove(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Usuwa klucz i wartość ze słownika.Removes a key and value from the dictionary.

TryRemove(TKey, TValue)

Próbuje usunąć i zwrócić wartość, która ma określony klucz z ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Attempts to remove and return the value that has the specified key from the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

TryUpdate(TKey, TValue, TValue)

Aktualizuje wartość skojarzoną z key do, newValue Jeśli istniejąca wartość key jest równa comparisonValue .Updates the value associated with key to newValue if the existing value with key is equal to comparisonValue.

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the ICollection to an array, starting at the specified array index.

ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do programu ICollection jest synchronizowany z SyncRoot.Gets a value that indicates whether access to the ICollection is synchronized with the SyncRoot.

ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection. Ta właściwość nie jest obsługiwana.This property is not supported.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Dodaje element do kolekcji.Adds an item to the collection.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Pobiera czy ICollection<T> zawiera element z określonym kluczem.Gets whether the ICollection<T> contains an element with the specified key.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32)

Kopiuje elementy ICollection do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the ICollection to an array, starting at the specified array index.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy ICollection jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the ICollection is read-only.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Usuwa określoną parę klucz/wartość z kolekcji.Removes the specified key/value pair from the collection.

IDictionary.Add(Object, Object)

Dodaje określony klucz i wartość do słownika.Adds the specified key and value to the dictionary.

IDictionary.Contains(Object)

Pobiera wartość wskazującą, że IDictionary<TKey,TValue> zawiera element z określonym kluczem.Gets a value that indicates the IDictionary<TKey,TValue> contains an element with the specified key.

IDictionary.GetEnumerator()

Zapewnia IDictionaryEnumerator dla IDictionary<TKey,TValue> .Provides a IDictionaryEnumerator for the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy IDictionary<TKey,TValue> ma stały rozmiar.Gets a value that indicates whether the IDictionary<TKey,TValue> has a fixed size.

IDictionary.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy IDictionary<TKey,TValue> jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the IDictionary<TKey,TValue> is read-only.

IDictionary.Item[Object]

Pobiera lub ustawia wartość skojarzoną z określonym kluczem.Gets or sets the value associated with the specified key.

IDictionary.Keys

Pobiera ICollection , który zawiera klucze IDictionary<TKey,TValue> .Gets an ICollection that contains the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary.Remove(Object)

Usuwa element z określonym kluczem z IDictionary .Removes the element with the specified key from the IDictionary.

IDictionary.Values

Pobiera ICollection , który zawiera wartości w IDictionary .Gets an ICollection that contains the values in the IDictionary.

IDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue)

Dodaje określony klucz i wartość do IDictionary<TKey,TValue> .Adds the specified key and value to the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey)

Usuwa element z określonym kluczem z IDictionary<TKey,TValue> .Removes the element with the specified key from the IDictionary<TKey,TValue>.

IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez ConcurrentDictionary<TKey,TValue> .Returns an enumerator that iterates through the ConcurrentDictionary<TKey,TValue>.

IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys

Pobiera kolekcję zawierającą klucze z Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection containing the keys in the Dictionary<TKey,TValue>.

IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Values

Pobiera kolekcję zawierającą wartości z Dictionary<TKey,TValue> .Gets a collection that contains the values in the Dictionary<TKey,TValue>.

Metody rozszerzania

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey)

Próbuje pobrać wartość skojarzoną z określonym key w dictionary .Tries to get the value associated with the specified key in the dictionary.

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Próbuje pobrać wartość skojarzoną z określonym kluczem w dictionary .Tries to get the value associated with the specified key in the dictionary.

Remove<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Próbuje usunąć wartość z określonym key z dictionary .Tries to remove the value with the specified key from the dictionary.

TryAdd<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Próbuje dodać określony key i value do dictionary .Tries to add the specified key and value to the dictionary.

ToImmutableArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Tworzy niemodyfikowalną tablicę z określonej kolekcji.Creates an immutable array from the specified collection.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Konstruuje niezmienny słownik z istniejącej kolekcji elementów, stosując funkcję transformacji do kluczy źródłowych.Constructs an immutable dictionary from an existing collection of elements, applying a transformation function to the source keys.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy niezmienny słownik na podstawie pewnego przekształcenia sekwencji.Constructs an immutable dictionary based on some transformation of a sequence.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Wylicza i przekształca sekwencję i tworzy niezmienny słownik jej zawartości.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>)

Wylicza i przekształca sekwencję oraz tworzy niezmienny słownik swojej zawartości przy użyciu określonej funkcji porównującej klucza.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents by using the specified key comparer.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Wylicza i przekształca sekwencję oraz tworzy niezmienny słownik zawartości przy użyciu określonych funkcji porównujących klucza i wartości.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable dictionary of its contents by using the specified key and value comparers.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Wylicza sekwencję i tworzy niezmienny zestaw skrótów jego zawartości.Enumerates a sequence and produces an immutable hash set of its contents.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Wylicza sekwencję, tworzy niezmienny zestaw skrótów jego zawartości i używa określonej opcji porównującej równość dla typu zestawu.Enumerates a sequence, produces an immutable hash set of its contents, and uses the specified equality comparer for the set type.

ToImmutableList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Wylicza sekwencję i tworzy niemodyfikowalną listę jej zawartości.Enumerates a sequence and produces an immutable list of its contents.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Wylicza i przekształca sekwencję i tworzy niezmienny posortowany słownik jej zawartości.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>)

Wylicza i przekształca sekwencję oraz tworzy niemodyfikowalny posortowany słownik zawartości przy użyciu określonej funkcji porównującej klucza.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents by using the specified key comparer.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Wylicza i przekształca sekwencję oraz tworzy niemodyfikowalny posortowany słownik zawartości przy użyciu określonych funkcji porównujących klucza i wartości.Enumerates and transforms a sequence, and produces an immutable sorted dictionary of its contents by using the specified key and value comparers.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Wylicza sekwencję i tworzy niemodyfikowalny posortowany zestaw zawartości.Enumerates a sequence and produces an immutable sorted set of its contents.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Wylicza sekwencję, tworzy niezmienny zestaw posortowanych zawartości i używa określonej wartości porównującej.Enumerates a sequence, produces an immutable sorted set of its contents, and uses the specified comparer.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca DataTable obiekt, który zawiera kopie DataRow obiektów, z uwzględnieniem obiektu wejściowego, IEnumerable<T> w którym parametr generyczny T jest DataRow .Returns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Kopiuje DataRow obiekty do określonego DataTable , przy użyciu obiektu wejściowego, IEnumerable<T> w którym jest parametr generyczny T DataRow .Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Kopiuje DataRow obiekty do określonego DataTable , przy użyciu obiektu wejściowego, IEnumerable<T> w którym jest parametr generyczny T DataRow .Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)

Stosuje funkcję akumulatora po sekwencji.Applies an accumulator function over a sequence.

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)

Stosuje funkcję akumulatora po sekwencji.Applies an accumulator function over a sequence. Określona wartość inicjatora jest używana jako początkowa wartość akumulowana.The specified seed value is used as the initial accumulator value.

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)

Stosuje funkcję akumulatora po sekwencji.Applies an accumulator function over a sequence. Określona wartość inicjatora jest używana jako początkowa wartość akumulowana, a określona funkcja jest używana do wybierania wartości wyniku.The specified seed value is used as the initial accumulator value, and the specified function is used to select the result value.

All<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Określa, czy wszystkie elementy sekwencji spełniają warunek.Determines whether all elements of a sequence satisfy a condition.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Określa, czy sekwencja zawiera dowolne elementy.Determines whether a sequence contains any elements.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Określa, czy dowolny element sekwencji spełnia warunek.Determines whether any element of a sequence satisfies a condition.

Append<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Dołącza wartość do końca sekwencji.Appends a value to the end of the sequence.

AsEnumerable<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca dane wejściowe wpisane jako IEnumerable<T> .Returns the input typed as IEnumerable<T>.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza średnią sekwencji Decimal wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza średnią sekwencji Double wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza średnią sekwencji Int32 wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza średnią sekwencji Int64 wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza średnią sekwencję wartości dopuszczających wartość null Decimal , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza średnią sekwencję wartości dopuszczających wartość null Double , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza średnią sekwencję wartości dopuszczających wartość null Int32 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza średnią sekwencję wartości dopuszczających wartość null Int64 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza średnią sekwencję wartości dopuszczających wartość null Single , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza średnią sekwencji Single wartości, które są uzyskiwane przez wywoływanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

Concat<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Łączy dwie sekwencje.Concatenates two sequences.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Określa, czy sekwencja zawiera określony element przy użyciu domyślnej funkcji porównującej równość.Determines whether a sequence contains a specified element by using the default equality comparer.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource, IEqualityComparer<TSource>)

Określa, czy sekwencja zawiera określony element przy użyciu określonego IEqualityComparer<T> .Determines whether a sequence contains a specified element by using a specified IEqualityComparer<T>.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca liczbę elementów w sekwencji.Returns the number of elements in a sequence.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca liczbę reprezentującą liczbę elementów w określonej sekwencji spełniających warunek.Returns a number that represents how many elements in the specified sequence satisfy a condition.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca elementy określonej sekwencji lub wartość domyślną parametru typu w kolekcji pojedynczej, jeśli sekwencja jest pusta.Returns the elements of the specified sequence or the type parameter's default value in a singleton collection if the sequence is empty.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Zwraca elementy określonej sekwencji lub określoną wartość w kolekcji pojedynczej, jeśli sekwencja jest pusta.Returns the elements of the specified sequence or the specified value in a singleton collection if the sequence is empty.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca różne elementy z sekwencji przy użyciu domyślnej funkcji porównującej równość do porównywania wartości.Returns distinct elements from a sequence by using the default equality comparer to compare values.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Zwraca różne elementy z sekwencji przy użyciu określonej IEqualityComparer<T> do porównywania wartości.Returns distinct elements from a sequence by using a specified IEqualityComparer<T> to compare values.

ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Zwraca element o określonym indeksie w sekwencji.Returns the element at a specified index in a sequence.

ElementAtOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Zwraca element o określonym indeksie w sekwencji lub wartości domyślnej, jeśli indeks jest poza zakresem.Returns the element at a specified index in a sequence or a default value if the index is out of range.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Tworzy różnicę dwóch sekwencji przy użyciu domyślnej funkcji porównującej równość do porównywania wartości.Produces the set difference of two sequences by using the default equality comparer to compare values.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Tworzy różnicę dwóch sekwencji przy użyciu określonej IEqualityComparer<T> do porównania wartości.Produces the set difference of two sequences by using the specified IEqualityComparer<T> to compare values.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca pierwszy element sekwencji.Returns the first element of a sequence.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca pierwszy element w sekwencji, który spełnia określony warunek.Returns the first element in a sequence that satisfies a specified condition.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca pierwszy element sekwencji lub wartość domyślną, jeśli sekwencja nie zawiera żadnych elementów.Returns the first element of a sequence, or a default value if the sequence contains no elements.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca pierwszy element sekwencji, który spełnia warunek lub wartość domyślną, jeśli taki element nie zostanie znaleziony.Returns the first element of the sequence that satisfies a condition or a default value if no such element is found.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy i porównuje klucze przy użyciu określonej funkcji porównującej.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and compares the keys by using a specified comparer.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy i tworzy projekty elementów dla każdej grupy przy użyciu określonej funkcji.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and projects the elements for each group by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z funkcją selektora kluczy.Groups the elements of a sequence according to a key selector function. Klucze są porównywane przy użyciu funkcji porównującej, a elementy każdej grupy są rzutowane przy użyciu określonej usługi.The keys are compared by using a comparer and each group's elements are projected by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z określoną kluczową funkcją wyboru i tworzy wartość wyniku z każdej grupy i klucza.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z określoną kluczową funkcją wyboru i tworzy wartość wyniku z każdej grupy i klucza.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Klucze są porównywane przy użyciu określonej funkcji porównującej.The keys are compared by using a specified comparer.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z określoną kluczową funkcją wyboru i tworzy wartość wyniku z każdej grupy i klucza.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Elementy każdej grupy są rzutowane przy użyciu określonej funkcji.The elements of each group are projected by using a specified function.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Grupuje elementy sekwencji zgodnie z określoną kluczową funkcją wyboru i tworzy wartość wyniku z każdej grupy i klucza.Groups the elements of a sequence according to a specified key selector function and creates a result value from each group and its key. Wartości klucza są porównywane przy użyciu określonej funkcji porównującej, a elementy każdej grupy są rzutowane przy użyciu określonej usługi.Key values are compared by using a specified comparer, and the elements of each group are projected by using a specified function.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>,TResult>)

Skorelowanie elementów dwóch sekwencji na podstawie równości kluczy i grupuje wyniki.Correlates the elements of two sequences based on equality of keys and groups the results. Domyślna funkcja porównująca równość jest używana do porównywania kluczy.The default equality comparer is used to compare keys.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Skorelowanie elementów dwóch sekwencji w oparciu o równość klucza i grupuje wyniki.Correlates the elements of two sequences based on key equality and groups the results. Określony IEqualityComparer<T> jest używany do porównywania kluczy.A specified IEqualityComparer<T> is used to compare keys.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Tworzy przecięcie zestawu dwóch sekwencji przy użyciu domyślnej funkcji porównującej równość do porównywania wartości.Produces the set intersection of two sequences by using the default equality comparer to compare values.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Tworzy część wspólną dwóch sekwencji przy użyciu określonego IEqualityComparer<T> do porównywania wartości.Produces the set intersection of two sequences by using the specified IEqualityComparer<T> to compare values.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>)

Skorelowanie elementów dwóch sekwencji na podstawie pasujących kluczy.Correlates the elements of two sequences based on matching keys. Domyślna funkcja porównująca równość jest używana do porównywania kluczy.The default equality comparer is used to compare keys.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Skorelowanie elementów dwóch sekwencji na podstawie pasujących kluczy.Correlates the elements of two sequences based on matching keys. Określony IEqualityComparer<T> jest używany do porównywania kluczy.A specified IEqualityComparer<T> is used to compare keys.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca ostatni element sekwencji.Returns the last element of a sequence.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca ostatni element sekwencji, który spełnia określony warunek.Returns the last element of a sequence that satisfies a specified condition.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca ostatni element sekwencji lub wartość domyślną, jeśli sekwencja nie zawiera żadnych elementów.Returns the last element of a sequence, or a default value if the sequence contains no elements.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca ostatni element sekwencji, który spełnia warunek lub wartość domyślną, jeśli taki element nie zostanie znaleziony.Returns the last element of a sequence that satisfies a condition or a default value if no such element is found.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca wartość Int64 reprezentującą łączną liczbę elementów w sekwencji.Returns an Int64 that represents the total number of elements in a sequence.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca element Int64 reprezentujący liczbę elementów w sekwencji spełnia warunek.Returns an Int64 that represents how many elements in a sequence satisfy a condition.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca maksymalną wartość w sekwencji ogólnej.Returns the maximum value in a generic sequence.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca Decimal wartość maksymalną.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Decimal value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca Double wartość maksymalną.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca Int32 wartość maksymalną.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca Int64 wartość maksymalną.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną Decimal wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Decimal value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną Double wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Double value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną Int32 wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int32 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną Int64 wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Int64 value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca maksymalną Single wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum nullable Single value.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca Single wartość maksymalną.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the maximum Single value.

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji ogólnej i zwraca maksymalną wartość wynikową.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the maximum resulting value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca wartość minimalną w sekwencji ogólnej.Returns the minimum value in a generic sequence.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca wartość minimalną Decimal .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Decimal value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca wartość minimalną Double .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Double value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca wartość minimalną Int32 .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Int32 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca wartość minimalną Int64 .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Int64 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca minimalną Decimal wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Decimal value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca minimalną Double wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Double value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca minimalną Int32 wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Int32 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca minimalną Int64 wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Int64 value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca minimalną Single wartość null.Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum nullable Single value.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji i zwraca wartość minimalną Single .Invokes a transform function on each element of a sequence and returns the minimum Single value.

Min<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Wywołuje funkcję transformacji dla każdego elementu sekwencji ogólnej i zwraca minimalną wartość wynikową.Invokes a transform function on each element of a generic sequence and returns the minimum resulting value.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Sortuje elementy sekwencji w kolejności rosnącej zgodnie z kluczem.Sorts the elements of a sequence in ascending order according to a key.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Sortuje elementy sekwencji w kolejności rosnącej przy użyciu określonej funkcji porównującej.Sorts the elements of a sequence in ascending order by using a specified comparer.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Sortuje elementy sekwencji w kolejności malejącej zgodnie z kluczem.Sorts the elements of a sequence in descending order according to a key.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Sortuje elementy sekwencji w kolejności malejącej przy użyciu określonej funkcji porównującej.Sorts the elements of a sequence in descending order by using a specified comparer.

Prepend<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Dodaje wartość na początku sekwencji.Adds a value to the beginning of the sequence.

Reverse<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Odwraca kolejność elementów w sekwencji.Inverts the order of the elements in a sequence.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Projektuje każdy element sekwencji w nowym formularzu.Projects each element of a sequence into a new form.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,TResult>)

Projektuje każdy element sekwencji w nowym formularzu, włączając indeks elementu.Projects each element of a sequence into a new form by incorporating the element's index.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TResult>>)

Projektuje każdy element sekwencji do IEnumerable<T> i spłaszcza wyniki sekwencji w jedną sekwencję.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T> and flattens the resulting sequences into one sequence.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TResult>>)

Projektuje każdy element sekwencji do IEnumerable<T> i spłaszcza wyniki sekwencji w jedną sekwencję.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, and flattens the resulting sequences into one sequence. Indeks każdego elementu źródłowego jest używany w przewidywanej formie tego elementu.The index of each source element is used in the projected form of that element.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Projektuje każdy element sekwencji do IEnumerable<T> , spłaszcza wynikowe sekwencje w jedną sekwencję i wywołuje funkcję selektora wyników dla każdego elementu w nim.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, flattens the resulting sequences into one sequence, and invokes a result selector function on each element therein.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Projektuje każdy element sekwencji do IEnumerable<T> , spłaszcza wynikowe sekwencje w jedną sekwencję i wywołuje funkcję selektora wyników dla każdego elementu w nim.Projects each element of a sequence to an IEnumerable<T>, flattens the resulting sequences into one sequence, and invokes a result selector function on each element therein. Indeks każdego elementu źródłowego jest używany w pośredniej formie projektu tego elementu.The index of each source element is used in the intermediate projected form of that element.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Określa, czy dwie sekwencje są równe, porównując elementy przy użyciu domyślnej funkcji porównującej równość dla ich typu.Determines whether two sequences are equal by comparing the elements by using the default equality comparer for their type.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Określa, czy dwie sekwencje są równe, porównując ich elementy przy użyciu określonego elementu IEqualityComparer<T> .Determines whether two sequences are equal by comparing their elements by using a specified IEqualityComparer<T>.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca jedyny element sekwencji i zgłasza wyjątek, jeśli nie ma dokładnie jednego elementu w sekwencji.Returns the only element of a sequence, and throws an exception if there is not exactly one element in the sequence.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca jedyny element sekwencji, który spełnia określony warunek, i zgłasza wyjątek, jeśli istnieje więcej niż jeden taki element.Returns the only element of a sequence that satisfies a specified condition, and throws an exception if more than one such element exists.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Zwraca jedyny element sekwencji lub wartość domyślną, jeśli sekwencja jest pusta. Ta metoda zgłasza wyjątek, jeśli w sekwencji występuje więcej niż jeden element.Returns the only element of a sequence, or a default value if the sequence is empty; this method throws an exception if there is more than one element in the sequence.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca jedyny element sekwencji, który spełnia określony warunek lub wartość domyślną, jeśli taki element nie istnieje; Ta metoda zgłasza wyjątek, jeśli więcej niż jeden element spełnia warunek.Returns the only element of a sequence that satisfies a specified condition or a default value if no such element exists; this method throws an exception if more than one element satisfies the condition.

Skip<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Pomija określoną liczbę elementów w sekwencji, a następnie zwraca pozostałe elementy.Bypasses a specified number of elements in a sequence and then returns the remaining elements.

SkipLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Zwraca nową wyliczalną kolekcję, która zawiera elementy z source z count pominięciem ostatniego elementu kolekcji źródłowej.Returns a new enumerable collection that contains the elements from source with the last count elements of the source collection omitted.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Pomija elementy w sekwencji tak długo, jak określony warunek ma wartość true, a następnie zwraca pozostałe elementy.Bypasses elements in a sequence as long as a specified condition is true and then returns the remaining elements.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Pomija elementy w sekwencji tak długo, jak określony warunek ma wartość true, a następnie zwraca pozostałe elementy.Bypasses elements in a sequence as long as a specified condition is true and then returns the remaining elements. Indeks elementu jest używany w logice funkcji predykatu.The element's index is used in the logic of the predicate function.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single , które są uzyskiwane przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji Transform dla każdego elementu sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Take<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Zwraca określoną liczbę elementów sąsiadujących od początku sekwencji.Returns a specified number of contiguous elements from the start of a sequence.

TakeLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Zwraca nową wyliczalną kolekcję, która zawiera ostatnie count elementy z source .Returns a new enumerable collection that contains the last count elements from source.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Zwraca elementy z sekwencji tak długo, jak określony warunek ma wartość true.Returns elements from a sequence as long as a specified condition is true.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Zwraca elementy z sekwencji tak długo, jak określony warunek ma wartość true.Returns elements from a sequence as long as a specified condition is true. Indeks elementu jest używany w logice funkcji predykatu.The element's index is used in the logic of the predicate function.

ToArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Tworzy tablicę z IEnumerable<T> .Creates an array from a IEnumerable<T>.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Tworzy element a Dictionary<TKey,TValue> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a na Dictionary<TKey,TValue> podstawie IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora klucza i elementem porównującym klucz.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Tworzy Dictionary<TKey,TValue> z elementu IEnumerable<T> zgodnie z określonym selektorem kluczy i funkcjami selektora elementów.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a Dictionary<TKey,TValue> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy, modułem porównującym i funkcją selektora elementów.Creates a Dictionary<TKey,TValue> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer, and an element selector function.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Tworzy HashSet<T> z IEnumerable<T> .Creates a HashSet<T> from an IEnumerable<T>.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Tworzy HashSet<T> z IEnumerable<T> przy użyciu comparer do porównywania kluczy.Creates a HashSet<T> from an IEnumerable<T> using the comparer to compare keys.

ToList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Tworzy List<T> z IEnumerable<T> .Creates a List<T> from an IEnumerable<T>.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Tworzy element a Lookup<TKey,TElement> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a na Lookup<TKey,TElement> podstawie IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora klucza i elementem porównującym klucz.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function and key comparer.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Tworzy Lookup<TKey,TElement> z elementu IEnumerable<T> zgodnie z określonym selektorem kluczy i funkcjami selektora elementów.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to specified key selector and element selector functions.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Tworzy element a Lookup<TKey,TElement> od IEnumerable<T> zgodnie z określoną funkcją selektora kluczy, funkcją porównującą i elementem selektora elementów.Creates a Lookup<TKey,TElement> from an IEnumerable<T> according to a specified key selector function, a comparer and an element selector function.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Tworzy Unię zestawu dwóch sekwencji przy użyciu domyślnej funkcji porównującej równość.Produces the set union of two sequences by using the default equality comparer.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Tworzy Unię zestawu dwóch sekwencji przy użyciu określonego IEqualityComparer<T> .Produces the set union of two sequences by using a specified IEqualityComparer<T>.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Filtruje sekwencję wartości na podstawie predykatu.Filters a sequence of values based on a predicate.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Filtruje sekwencję wartości na podstawie predykatu.Filters a sequence of values based on a predicate. Indeks każdego elementu jest używany w logice funkcji predykatu.Each element's index is used in the logic of the predicate function.

Zip<TFirst,TSecond>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>)

Tworzy sekwencję krotek z elementami z dwóch określonych sekwencji.Produces a sequence of tuples with elements from the two specified sequences.

Zip<TFirst,TSecond,TResult>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>, Func<TFirst,TSecond,TResult>)

Stosuje określoną funkcję do odpowiednich elementów dwóch sekwencji, generując sekwencję wyników.Applies a specified function to the corresponding elements of two sequences, producing a sequence of the results.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsParallel<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

AsQueryable<TElement>(IEnumerable<TElement>)

Konwertuje ogólny IEnumerable<T> na rodzajowy IQueryable<T> .Converts a generic IEnumerable<T> to a generic IQueryable<T>.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które mają zgodne XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które mają zgodne XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca filtrowaną kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które mają zgodne XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów, która zawiera wszystkie węzły w kolekcji źródłowej, posortowane w kolejności dokumentu.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>)

Usuwa każdy węzeł w kolekcji źródłowej z węzła nadrzędnego.Removes every node in the source collection from its parent node.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Wszystkie publiczne i chronione elementy członkowskie ConcurrentDictionary<TKey,TValue> są bezpieczne dla wątków i mogą być używane współbieżnie z wielu wątków.All public and protected members of ConcurrentDictionary<TKey,TValue> are thread-safe and may be used concurrently from multiple threads. Jednak do elementów członkowskich, do których można uzyskać dostęp za pomocą jednego z interfejsów ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implementujących, w tym metod rozszerzających, nie są gwarantowane bezpieczne wątki i może być konieczne ich zsynchronizowanie przez obiekt wywołujący.However, members accessed through one of the interfaces the ConcurrentDictionary<TKey,TValue> implements, including extension methods, are not guaranteed to be thread safe and may need to be synchronized by the caller.