OrderablePartitioner<TSource>.KeysOrderedAcrossPartitions Właściwość

Definicja

Pobiera, czy elementy w starszej partycji zawsze są dostępne przed elementami w nowszej partycji.Gets whether elements in an earlier partition always come before elements in a later partition.

public:
 property bool KeysOrderedAcrossPartitions { bool get(); };
public bool KeysOrderedAcrossPartitions { get; }
member this.KeysOrderedAcrossPartitions : bool
Public ReadOnly Property KeysOrderedAcrossPartitions As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli elementy we wcześniejszej partycji zawsze są dostępne przed elementami na późniejszej partycji; w przeciwnym razie false.true if the elements in an earlier partition always come before elements in a later partition; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli KeysOrderedAcrossPartitions zwraca wartość true, każdy element w partycji 0 ma mniejszy klucz kolejności niż dowolny element na partycji 1, każdy element na partycji 1 ma mniejszy klucz kolejności niż każdy element w partycji 2 i tak dalej.If KeysOrderedAcrossPartitions returns true, each element in partition 0 has a smaller order key than any element in partition 1, each element in partition 1 has a smaller order key than any element in partition 2, and so on.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe partycje dla PLINQ i TPL.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL.

Dotyczy

Zobacz też