Partitioner<TSource>.SupportsDynamicPartitions Właściwość

Definicja

Pobiera czy można dynamicznie tworzyć dodatkowe partycje.Gets whether additional partitions can be created dynamically.

public:
 virtual property bool SupportsDynamicPartitions { bool get(); };
public virtual bool SupportsDynamicPartitions { get; }
member this.SupportsDynamicPartitions : bool
Public Overridable ReadOnly Property SupportsDynamicPartitions As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli Partitioner<TSource> może dynamicznie tworzyć partycje w miarę ich żądania; false, jeśli Partitioner<TSource> może alokować tylko partycje statycznie.true if the Partitioner<TSource> can create partitions dynamically as they are requested; false if the Partitioner<TSource> can only allocate partitions statically.

Uwagi

Jeśli klasa pochodna nie przesłania i nie implementuje GetDynamicPartitions, SupportsDynamicPartitions powinna zwracać wartość false.If a derived class does not override and implement GetDynamicPartitions, SupportsDynamicPartitions should return false. Wartość SupportsDynamicPartitions nie powinna się różnić w okresie istnienia tego wystąpienia.The value of SupportsDynamicPartitions should not vary over the lifetime of this instance. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe partycje dla PLINQ i TPL.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL.

Dotyczy

Zobacz też