DictionaryEntry.Key Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia klucz w parze klucz/wartość.

public:
 property System::Object ^ Key { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object Key { get; set; }
member this.Key : obj with get, set
Public Property Key As Object

Wartość właściwości

Object

Klucz w parze klucz/wartość.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano Key właściwość . Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu udostępnionego DictionaryEntry dla klasy .

public:
  virtual void Add(Object^ key, Object^ value)
  {
    // Add the new key/value pair even if this key already exists
    // in the dictionary.
    if (itemsInUse == items->Length)
    {
      throw gcnew InvalidOperationException
        ("The dictionary cannot hold any more items.");
    }
    items[itemsInUse++] = gcnew DictionaryEntry(key, value);
  }
public void Add(object key, object value)
{
  // Add the new key/value pair even if this key already exists in the dictionary.
  if (ItemsInUse == items.Length)
    throw new InvalidOperationException("The dictionary cannot hold any more items.");
  items[ItemsInUse++] = new DictionaryEntry(key, value);
}
Public Sub Add(ByVal key As Object, ByVal value As Object) Implements IDictionary.Add

  ' Add the new key/value pair even if this key already exists in the dictionary.
  If ItemsInUse = items.Length Then
    Throw New InvalidOperationException("The dictionary cannot hold any more items.")
  End If
  items(ItemsInUse) = New DictionaryEntry(key, value)
  ItemsInUse = ItemsInUse + 1
End Sub

Dotyczy