DictionaryEntry Struktura

Definicja

Definiuje parę klucz/wartość słownika, którą można ustawić lub pobrać.

public value class DictionaryEntry
public struct DictionaryEntry
[System.Serializable]
public struct DictionaryEntry
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct DictionaryEntry
type DictionaryEntry = struct
[<System.Serializable>]
type DictionaryEntry = struct
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type DictionaryEntry = struct
Public Structure DictionaryEntry
Dziedziczenie
DictionaryEntry
Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano użycie metody DictionaryEntry do iterowania po Hashtable obiekcie.

// A simple example for the DictionaryEntry structure.
using namespace System;
using namespace System::Collections;

public ref class Example
{
public:
  static void Main()
  {
    // Create a new hash table.
    //
    Hashtable^ openWith = gcnew Hashtable();

    // Add some elements to the hash table. There are no
    // duplicate keys, but some of the values are duplicates.
    openWith->Add("txt", "notepad.exe");
    openWith->Add("bmp", "paint.exe");
    openWith->Add("dib", "paint.exe");
    openWith->Add("rtf", "wordpad.exe");

    // When you use foreach to enumerate hash table elements,
    // the elements are retrieved as DictionaryEntry objects.
    Console::WriteLine();
    for each (DictionaryEntry de in openWith)
    {
      Console::WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", de.Key, de.Value);
    }
  }
};

int main()
{
  Example::Main();
}

/* This code example produces output similar to the following:

Key = rtf, Value = wordpad.exe
Key = txt, Value = notepad.exe
Key = dib, Value = paint.exe
Key = bmp, Value = paint.exe
 */
// A simple example for the DictionaryEntry structure.
using System;
using System.Collections;

class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create a new hash table.
    //
    Hashtable openWith = new Hashtable();

    // Add some elements to the hash table. There are no
    // duplicate keys, but some of the values are duplicates.
    openWith.Add("txt", "notepad.exe");
    openWith.Add("bmp", "paint.exe");
    openWith.Add("dib", "paint.exe");
    openWith.Add("rtf", "wordpad.exe");

    // When you use foreach to enumerate hash table elements,
    // the elements are retrieved as DictionaryEntry objects.
    Console.WriteLine();
    foreach (DictionaryEntry de in openWith)
    {
      Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", de.Key, de.Value);
    }
  }
}

/* This code example produces output similar to the following:

Key = rtf, Value = wordpad.exe
Key = txt, Value = notepad.exe
Key = dib, Value = paint.exe
Key = bmp, Value = paint.exe
 */
'A simple example for the DictionaryEntry structure.
Imports System.Collections

Module Example

  Sub Main()

    ' Create a new hash table.
    '
    Dim openWith As New Hashtable()

    ' Add some elements to the hash table. There are no
    ' duplicate keys, but some of the values are duplicates.
    openWith.Add("txt", "notepad.exe")
    openWith.Add("bmp", "paint.exe")
    openWith.Add("dib", "paint.exe")
    openWith.Add("rtf", "wordpad.exe")

    ' When you use For Each to enumerate hash table elements,
    ' the elements are retrieved as DictionaryEntry objects.
    Console.WriteLine()
    For Each de As DictionaryEntry In openWith
      Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", _
        de.Key, de.Value)
    Next de

  End Sub

End Module

' This code example produces output similar to the following:
'
'Key = rtf, Value = wordpad.exe
'Key = txt, Value = notepad.exe
'Key = dib, Value = paint.exe
'Key = bmp, Value = paint.exe

Uwagi

Metoda IDictionaryEnumerator.Entry zwraca wystąpienie tego typu.

Ważne

Nie zalecamy używania DictionaryEntry struktury do tworzenia nowych rozwiązań. Zamiast tego zalecamy użycie struktury ogólnej KeyValuePair<TKey,TValue> wraz z klasą Dictionary<TKey,TValue> . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje nieogólne nie powinny być używane w GitHub.

Instrukcja foreach języka C# i instrukcja Visual Basic For Each wymagają typu każdego elementu w kolekcji. Ponieważ każdy element IDictionary elementu jest parą klucz/wartość, typ elementu nie jest typem klucza ani typem wartości. Zamiast tego typ elementu to DictionaryEntry. Przykład:

for each (DictionaryEntry de in openWith)
{
  Console::WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", de.Key, de.Value);
}
foreach (DictionaryEntry de in openWith)
{
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", de.Key, de.Value);
}
For Each de As DictionaryEntry In openWith
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", _
    de.Key, de.Value)
Next de

Instrukcja foreach jest otoką wokół modułu wyliczającego, który umożliwia tylko odczyt z kolekcji, a nie do zapisu.

Konstruktory

DictionaryEntry(Object, Object)

Inicjuje wystąpienie DictionaryEntry typu z określonym kluczem i wartością.

Właściwości

Key

Pobiera lub ustawia klucz w parze klucz/wartość.

Value

Pobiera lub ustawia wartość w parze klucz/wartość.

Metody

Deconstruct(Object, Object)

Dekonstrukuje bieżący DictionaryEntryelement .

Dotyczy

Zobacz też