Dictionary<TKey,TValue>.ContainsValue(TValue) Metoda

Definicja

Określa, czy Dictionary<TKey,TValue> zawiera konkretną wartość.Determines whether the Dictionary<TKey,TValue> contains a specific value.

public:
 bool ContainsValue(TValue value);
public bool ContainsValue (TValue value);
member this.ContainsValue : 'Value -> bool
Public Function ContainsValue (value As TValue) As Boolean

Parametry

value
TValue

Wartość, która ma zostać zlokalizowana w Dictionary<TKey,TValue> .The value to locate in the Dictionary<TKey,TValue>. Wartość może być null dla typów referencyjnych.The value can be null for reference types.

Zwraca

Boolean

true Jeśli Dictionary<TKey,TValue> zawiera element z określoną wartością; w przeciwnym razie false .true if the Dictionary<TKey,TValue> contains an element with the specified value; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda określa równość przy użyciu domyślnej funkcji porównującej równość EqualityComparer<T>.Default dla TValue , typu wartości w słowniku.This method determines equality using the default equality comparer EqualityComparer<T>.Default for TValue, the type of values in the dictionary.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do Count .This method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to Count. Oznacza to, że ta metoda jest n operacją o (), n gdzie is Count .That is, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Dotyczy

Zobacz też