Dictionary<TKey,TValue>.EnsureCapacity(Int32) Metoda

Definicja

Zapewnia, że słownik może przechowywać maksymalnie określoną liczbę wpisów bez dalszej ekspansji magazynu zapasowego.Ensures that the dictionary can hold up to a specified number of entries without any further expansion of its backing storage.

public:
 int EnsureCapacity(int capacity);
public int EnsureCapacity (int capacity);
member this.EnsureCapacity : int -> int
Public Function EnsureCapacity (capacity As Integer) As Integer

Parametry

capacity
Int32

Liczba wpisów.The number of entries.

Zwraca

Int32

Bieżąca pojemność Dictionary<TKey,TValue> .The current capacity of the Dictionary<TKey,TValue>.

Wyjątki

capacity jest mniejsza niż 0.capacity is less than 0.

Dotyczy