Dictionary<TKey,TValue>.Enumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera element w bieżącej pozycji modułu wyliczającego.

public:
 property System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue> Current { System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue> get(); };
public System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue> Current { get; }
member this.Current : System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value>
Public ReadOnly Property Current As KeyValuePair(Of TKey, TValue)

Wartość właściwości

KeyValuePair<TKey,TValue>

Element w Dictionary<TKey,TValue> bieżącym położeniu modułu wyliczającego.

Implementuje

Uwagi

Current jest niezdefiniowany pod żadnym z następujących warunków:

  • Moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem kolekcji. Dzieje się tak po utworzeniu modułu wyliczającego lub po wywołaniu IEnumerator.Reset metody. Przed MoveNext odczytaniem wartości Current właściwości należy wywołać metodę , aby przejść do pierwszego elementu kolekcji.

  • Ostatnie wywołanie MoveNext zwracające falseelement , który wskazuje koniec kolekcji i że moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemenie kolekcji.

  • Moduł wyliczający jest unieważniany z powodu zmian wprowadzonych w kolekcji, takich jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów.

Currentnie przenosi położenia modułu wyliczającego, a kolejne wywołania w celu zwrócenia tego samego obiektu do momentu wywołania Current metody lub IEnumerator.Reset .MoveNext

Dotyczy

Zobacz też