Dictionary<TKey,TValue>.Enumerator.IEnumerator.Reset Metoda

Definicja

Ustawia moduł wyliczający na jego pozycję początkową, która jest przed pierwszym elementem w kolekcji.

 virtual void System.Collections.IEnumerator.Reset() = System::Collections::IEnumerator::Reset;
void IEnumerator.Reset ();
abstract member System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
override this.System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
Sub Reset () Implements IEnumerator.Reset

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.

Uwagi

Po wywołaniu IEnumerator.Reset metody należy wywołać metodę MoveNext , aby przejść do pierwszego elementu kolekcji przed odczytaniem wartości Current właściwości .

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona. Jeśli w kolekcji zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodanie elementów lub zmiana pojemności, moduł wyliczający zostanie nieodwracalnie unieważniony, a następne wywołanie MoveNext metody lub IEnumerator.Reset zgłosi błąd InvalidOperationException.

Tylko platforma .NET Core 3.0 lub nowsza: jedynymi metodami mutowania, które nie unieważniają modułów wyliczających, są Remove i Clear.

Dotyczy

Zobacz też